Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Adatvédelmi tájékoztató a pályázati anyagok kezeléséről

Tisztelt Pályázó!

A pályázati anyag, így az önéletrajzban megadott személyes adatai kezelésnek megkezdése előtt – személyes adatainak kezelésével kapcsolatban - az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:

többek között: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, motivációs levelek, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Személyes adatok tárolásának ideje:

Amennyiben nem a Pályázó került kiválasztásra az adott munkakörre vonatkozóan, úgy az önéletrajzok szerinti személyes adatait haladéktalanul töröljük. Azonban, ha a Pályázó ehhez kifejezett hozzájárulását adja, a pályázattal kapcsolatos személyes adatait az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nél a pályázat benyújtásától számított két évig tovább kezeljük, betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel céljából.

Tájékoztatjuk, hogy az önéletrajzok kezelése kapcsán az ALFÖLDVÍZ Zrt. adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az önéletrajzban megadott személyes adatokat kizárólag a Társaságunk erre a feladatra felhatalmazott, kijelölt munkatársai kezelik. A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről az ALFÖLDVÍZ Zrt. kiemelten gondoskodik. Az elektronikus adatbázist felhasználónévvel és jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

A Pályázókat az önéletrajzban szereplő személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

A Pályázó az adatkezelés során bármikor kérheti a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférését, a pályázati anyaggal és az önéletrajzzal kapcsolatos adatairól az adathordozhatósághoz való jog biztosítása alapján bármikor másolatot kérhet, valamint bármikor kérheti az önéletrajzzal megadott személyes adatainak törlését is. Továbbá kérheti, hogy ezen adatokat az ALFÖLDVÍZ Zrt. – az adatkezelési határidőn túl - ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá a Pályázót arról, hogy személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az ALFÖLDVÍZ Zrt-től. Amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. a pályázati anyagban szereplő személyes adatait az adott munkakör betöltését követően is kezelje, úgy a Pályázó bármikor kérheti a pályázati anyagban megadott személyes adatainak helyesbítését, i illetve kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

A Pályázókat megillető jogorvoslat kapcsán tájékoztatjuk, hogy jogsértés észlelése esetén a Társaság vezérigazgatójához, vagy a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat ügyének kivizsgálása végett. A vezérigazgató vagy az adatvédelmi tisztviselő a megkeresésétől számított 30 napon belül köteles a kérelmet elbírálni és a döntésről írásban tájékoztatást adni.

Jogorvoslatért fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 061/391-1400, Fax: 061/391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu) illetve eljárást kezdeményezhet az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel, mint adatkezelővel szemben a Gyulai Törvényszéken (5700 Gyula Béke sgt. 38.), de a per megindítható az érintett lakó- vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is.

Az adatkezelő neve és adatai:
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
képviseli: Szeverényi György vezérigazgató
Cégjegyzékszám: 04 10 001580
Adószám: 13100887-2-04
Bejegyző bíróság megnevezése: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
telefon: 66/523-200
e-mail cím: cegvezetes@alfoldviz.hu

A Társaság adatvédelmi tisztviselője:
Dr. Bérces Katalin jogi főmunkatárs
postacím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
telefon: 66/523-200
e-mail: adatvédelem@alfoldviz.hu