Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Ivóvízminőség ellenőrzése

IVÓVÍZMINŐSÉG ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZAT

(kivonat)
Társaságunk Ivóvízminőség Ellenőrzési Szabályzata a közüzemi vízmű által szolgáltatott ivóvíz minőségi követelményeivel és az ellenőrzés rendjével foglalkozik.
Az ivóvíz-szolgáltatással összefüggő egyéb kérdéseket - beleértve az ivóvízminőség-javító beavatkozások rendjét és a tájékoztatás szabályait - az üzemeltetési szabályzat és utasítások tartalmazzák.

I. Jogszabályi háttér

A szabályozás három jogszabályon, a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV.25.) számú KöViM rendeleten (továbbiakban 21/2002. r.), továbbá az ivóvíz minőségi követelményeire és az ellenőrzés rendjére vonatkozó, 201/2001. (X.25.) Kormányrendeleten (továbbiakban 201/2001. r.) és a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII.29.) KHVM rendeleten alapul. Ezen túlmenően a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kibocsátott határozatok és engedélyek, továbbá az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által elfogadott Ivóvízbiztonsági terv(ek) előírásai kerültek beépítésre.

II. Mintavételi helyek

Azokon a pontokon, ahol a jogszabály időszakos vizsgálatokat és ellenőrzéseket ír elő, mintavételi helyeket kell kialakítani. A mintavételi helyeket úgy kell kijelölni, hogy a teljes vízműrendszer állapota jellemezhető legyen.

A vízműrendszer víztermelő, víztisztító, vízszállító művekből és települési elosztóhálózatokból áll. Az eltérő jogszabályi és hatósági előírások miatt a mintavételi helyeket három alapvető csoportra lehet felosztani:

 • ivóvíz előállításához és szállításához kapcsolódók
 • vízbázis védelmét szolgálók
 • fogyasztói mintavételi helyek

Ivóvíz előállításához és szállításához kapcsolódó mintavételi helyek

 • üzemelő ivóvíz termelő kutak
 • ivóvíz-kezelési technológiák
 • hálózati betáplálások

A vízkezelési technológiák (Békésszentandrás, Bucsa, Ecsegfalva, Szeghalom) vízminőség vizsgálati ütemtervét a felsorolt vízművek üzemeltetési utasításai tartalmazzák. A vizsgálati tervet jóvá kell hagyatni a Kormányhivatal illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási szervének megyei intézetével.

Ivóvízbázis-védelem érdekében létesített mintavételi helyek

Ebbe a csoportba az ivóvíz bázisok védelme, megfigyelése céljából kialakított figyelő kutak tartoznak. A figyelő kutak mintavételezési előírásait az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozza meg a vízbázis adottságainak figyelembevételével. Az előírásokat a Hatóság által kiadott engedélyek és határozatok tartalmazzák.

Ivóvíz szolgáltatás mintavételi helyei

Az ivóvízminőség fogyasztói oldalon történő ellenőrzésének szabályait módosított, ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. r. tartalmazza.

A fogyasztói mintavételi helyeknek a települési elosztóhálózat ejektoros közkifolyóit jelöltük ki, egyeztetve a Kormányhivatal illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási szervének megyei intézetével. Társaságunk a 201/2001. r. előírásain túlmenően fogyasztói mintavételi helyeknek tekinti – a határérték-túllépés és a vízminőség-javító beavatkozás szempontjából – az átadási pontokban és a hálózatba tápláló gépházakban található, továbbá az ivóvízelosztó hálózatra közvetlenül bekapcsolt kutakon és a víztornyokon lévő mintavételi csapokat is.

Mintavételi helyek műszaki kialakítása
Mintavételi helynek a kijelölt ejektoros közkifolyókat, valamint a szintén kijelölt speciális elzáró szerelvényeket és közvetlen környezetüket tekintjük.

A társaságunk működési területén csak olyan mintavételi szelep vagy csap alkalmazható, amely ivóvíz minősítésű, hőálló tömítéssel van ellátva.
Mintavevő szelepet, csapot csak olyan helyeken szabad telepíteni, ahol a szabványos és biztonságos mintavétel körülményei adva vannak.

A vízelosztó-hálózatok mintavételre kijelölt ejektoros közkifolyóit úgy kell kialakítani és olyan állapotban kell tartani, hogy folyamatosan megfeleljenek az alábbi műszaki követelményrendszernek:

 • közkifolyó összekötőcsöve (kifolyócsöve), altalaj csöve (béléscsöve) korrózióálló acélból készüljön,
 • a szeleptest, szelepház, szelepgyűrűk, tömítőgyűrűk (csak minősített gyári termék használható) rendszeresen karbantartottak és kifogástalan működésűek legyenek,
 • a kútfej levételével az összekötőcső (kifolyócső), altalajcső, (béléscső) utólagos takarítása, fertőtlenítése, mosatása elvégezhető legyen.

A figyelő kutakon nincsenek mintavevő csapok. Mintázásuk speciális szivattyúval történik.

Évente egy alkalommal a területi mérnökség vezetők kötelesek gondoskodni a mintavételi helyek felülvizsgálatáról. Az ejektoros közkutak ellenőrzése során kötelezően végre kell hajtani a belső csővezetékek tisztítását, fertőtlenítését és a szükséges javításokat.

III. Vizsgálandó vízminőségi jellemzők

Víztermeléshez és szállításhoz kapcsolódó vizsgálattípusok:

 • Trícium-vizsgálat
 • Rendszeres alap kémiai vizsgálat
 • Ellenőrző kémiai vizsgálat
 • Bakteriológiai vizsgálat (B jelű komponensek):
 • Első alapállapot-vizsgálat:
 • Ismételt alapállapot-vizsgálat

Szolgáltatott ivóvízre vonatkozó vizsgálatok:

 • Részletes bakteriológiai vizsgálat
 • Ellenőrző bakteriológiai vizsgálat
 • Kisgyakoriságú bakteriológiai vizsgálat
 • Kisgyakoriságú kémiai vizsgálat
 • Ellenőrző kémiai vizsgálat
 • Részletes vizsgálatok
 • Mikroszkópos (biológiai) vizsgálatok

Gáztartalom vizsgálat

 • Szeparált gáz összetétele (metán, nitrogén, oxigén, széndioxid)    
 • Vízben oldott gáz összetétele (metán, nitrogén, oxigén, széndioxid)
 • Fajlagos összes gáztartalom
 • Fajlagos összes metántartalom     

Ivóvízbiztonsági terv szerinti vizsgálatok
Az ivóvízbiztonsági terv célja, hogy az üzemeltetés során felmerülő kockázatok a teljes vízellátási folyamat tekintetében a lehető legalacsonyabb szintre csökkenjenek. Ez úgy érhető el, hogy minden olyan technológiai lépést rendszeres vizsgálatokkal ellenőrzünk, amely kockázatot jelet a vízellátásban. Ennek megfelelően kijelölésre kerültek víztermeléshez, vízbázis védelemhez, vízszállításhoz, vízelosztáshoz és egyéb fontos technológiai lépésekhez (pl. fertőtlenítés) kapcsolódó mintavételi helyek egyaránt.

IV. Vízminőségi vizsgálatok végrehajtása

A mintákat a laboratóriumba történő beérkezés és adminisztráció után a vonatkozó szabványok előírása szerinti határidőn belül feldolgozzák. Ha a minták nem kerülnek azonnal feldolgozásra a szabványokban megengedett határidőig, akkor azokat az arra kijelölt helyen kell tárolni az előírt tárolási és tartósítási körülmények pontos betartásával.
Nem végezhető a mintából olyan vizsgálat, amely esetében - bármely vizsgálandó komponens tekintetében - lejárt az eltarthatósági idő.  A rövid ideig eltartható komponensek vizsgálatát – a minták beérkezése után – a lehető leghamarabb el kell végezni annak érdekében, hogy a kiértékelés után az esetleges ismétlést is végre lehessen hajtani. Bakteriológiai minták esetében kiértékelés után (a 24 – 72 órás inkubációs idő miatt) a mintákból ismételt vizsgálatokat már nem lehet végezni. Kérdéses esetben csak ismételten vett mintából végezhetők el a vizsgálatok.

A kémiai vizsgálatokra vételezett mintákat (a tárolásra vonatkozó előírások betartásával) az összes komponens vizsgálatának elvégzéséig (a kiértékelést is beleértve) – amennyiben a minta eltarthatósága megengedi – a műszaki kifogás elhárítási határidejének lejáratáig meg kell őrizni.
A laboratórium minden vizsgálatnál a műszaki feltételeknek megfelelő vizsgálati módszert alkalmazza. Előnyben részesíti az olyan módszerek alkalmazását, amelyek a hatályban lévő nemzeti, vagy nemzetközi szabványokban találhatók. Amennyiben olyan módszerek alkalmazása válik szükségessé, amelyek nincsenek szabványosítva, a módszert validálják.
A laboratórium biztosítja, hogy mindig az adott szabvány legutóbbi, érvényes kiadását alkalmazza, kivéve, ha az nem felel meg a célnak, vagy alkalmazása nem lehetséges.
A vizsgálati módszereknek meg kell felelniük a rendeletben meghatározott feltételeknek.
A módszerek megfelelőségét a laboratórium interkalibrációs programban való rendszeres részvétellel, belső összemérésekkel, időszakos felülvizsgálatokkal, teljesítményjellemzők meghatározásával és a mérési bizonytalanság megadásával igazolja.

V. Vizsgálati eredmények értékelése

A szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeket a 201/2001. kormányrendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Az élelmiszer előállításánál betartandó határérték arra a pontra vonatkozik, ahol a vizet felhasználják.

Amennyiben a vizsgálati eredmények meghaladják a 201/2001. rendeletben magadott határértékeket, az ALFÖLDVÍZ Zrt. vízműveinek Üzemeltetési Szabályzata 6. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni.

A szolgáltatásra kerülő vízből származó mintáknál minden esetben el kell végezni a határérték-vizsgálatot.
A vizsgálati eredmények a Műszaki Információs Rendszerben kerülnek rögzítésre.

A Vízminőség Ellenőrzési Szabályzat teljes változata itt érhető el.