Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Adatkezelési tájékoztató

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt-nél, mint adatkezelőnél a társaság web oldaláról (www.alfoldviz.hu) elérhető e-ügyfélszolgálat is működik.

Tájékoztatjuk, hogy az e-ügyfélszolgálat használata során a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgyvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az e-ügyfélszolgálat alkalmazására az Fgyvtv. 17/B §-ában rögzítettek szerint, kifejezett hozzájárulás alapján, a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézés céljából kerül sor. Az e-ügyfélszolgálat használta lehetőség, amely során a megadott személyes adatok kezeléséhez a felhasználó önkéntesen járul hozzá.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásukat a regisztráció során, a jelölő négyzet „kipipálásával” adják meg. Ezzel egyidejűleg elfogadják és tudomásul veszik a jelen tájékoztatóban foglaltakat, továbbá kijelentik, hogy megismerték társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát.

Az e-ügyfélszolgálat a társaság web oldalán, a nap 24 órájában üzemel. Az e-ügyfélszolgálat használatakor megadott személyes adataikat a társaság ügyfélszolgálatának erre feljogosított munkavállalói kezelik, kizárólag az e-ügyfélszolgálat alkalmazhatósága és ezáltal az ügy elintézésének céljából.

Az e-ügyfélszolgálat működtetéséhez az Alföldvíz Zrt. a Nexum Magyarország Kft.-t (6726 Szeged, Temesvári körút 15.) valamint a Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.-t (1097 Budapest, Gyáli út 31.), mint adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az e-ügyfélszolgálat során megadott személyes adatait egészen addig kezeli, amíg e-ügyfélszolgálati regisztrációját fenntartja, azaz az adatkezelés ez esetben az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart, így az e-ügyfélszolgálathoz megadott személyes adatait is ezen időpontig tároljuk. 

Az e-ügyfélszolgálat használata során szükséges személyes adatokhoz a társaság részéről kizárólag az arra feljogosított (jogosultsággal rendelkező) személyek férnek hozzá. Az e-ügyfélszolgálat használata során alkalmazandó személyes adatok biztonságos kezelése érdekében azok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, a személyes adatok kezelése során azokhoz csak az arra jogosultsággal rendelkező munkavállaló fér hozzá.

Adatkezelés során az érintetteket megillető jogok:

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét az e-ügyfélszolgálat használata érinti, másolatot kérhetnek a társaság által kezelt személyes adataikról, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban bármikor kérheti az e-ügyfélszolgálat használatához megadott személyes adatainak törlését is. A törlés az e-ügyfélszolgálat használatának megszűnésével jár. Az érintett az adatkezelés bármely időpontjában hozzájárulását visszavonhatja, azonban a visszavonás – hasonlóan a törléshez – a regisztráció megszűnésével jár, és nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét az e-ügyfélszolgálat használata érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot ALFÖLDVÍZ Zrt. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az ALFÖLDVÍZ Zrt-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését is.

Jogsértés észlelése esetén a társaság vezérigazgatójához, vagy a társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat ügyének kivizsgálása végett. A vezérigazgató vagy a belső adatvédelmi tisztviselő a megkeresésétől számított 30 napon belül köteles a kérelmet elbírálni és a döntésről írásban tájékoztatást adni.

Jogorvoslatért fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 061/391-1400, Fax: 061/391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: www.naih.hu), illetve eljárást kezdeményezhet az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel, mint adatkezelővel szemben a Gyulai Törvényszéken (5700 Gyula Béke sgt. 38.), de a per megindítható az érintett lakó- vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is.

A társaság adatvédelmi tisztviselője:
Dr. Bérces Katalin jogi főmunkatárs, adatvédelmi tisztviselő
postacím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
telefon: 66/523-200
e-mail: adatvedelem@alfoldviz.hu

Az adatkezelő adatai, elérhetősége
név: Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cégjegyzékszám: 04 10 001580
Adószám: 13100887-2-04
Bejegyző bíróság megnevezése: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
telefon: 66/523-200
e-mail cím: cegvezetes@alfoldviz.hu
web oldal: www.alfoldviz.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a társaság adatvédelmi szabályzatát valamint további közérdekű információkat a társaság web oldalán, a www.alfoldviz.hu oldalon találja meg.