Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Meglévő mellékvízmérő hitelesítési cseréje

Tisztelt Felhasználónk!

Amennyiben Ön, vagy a mellékvízmérő szerinti fővízmérő Felhasználója tájékoztató levelet kapott az ALFÖLDVÍZ Zrt.-től, a mellékvízmérő hitelesítési cseréjének tárgyában, esetleg már lejárt az elszámolásra használt mellékvízmérőjének hitelesítési ideje vagy csak tájékozódni szeretne e témában, akkor az alábbiakban részletesebben olvashat erről.

Mi az a mellékvízmérő?

        A bekötési vízmérő (fővízmérő) után, a házi vízhálózatba beépített, - mellékszolgáltatási szerződés és így a Felhasználó és a Szolgáltató közötti elszámolás alapját képző,- az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló, hitelesített mérőeszköz és annak tartozékai. A mellékvízmérőket a köznyelvben gyakran nevezik alvízmérőnek vagy lakásvízmérőnek is. Elhelyezésüket tekintve az ilyen eszközök általában a lakáson belül helyezkednek el. (lásd: 1.kép)

Forrás: A Magyar Víziközmű Szövetség 2015/1. számú szakmai ajánlása a mellékmérő beépítésének tárgyábanForrás: A Magyar Víziközmű Szövetség 2015/1. számú szakmai ajánlása a mellékmérő beépítésének tárgyában

1. kép
Nagyítás

 

Kinek kell gondoskodni a mellékvízmérő hiteles állapotban tartásáról?

Az 58/2013. Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 64. § (1) szerint, a mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről, cseréjéről, időszakos hitelesítéséről, kalibrálásáról a mérőeszköz tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.

Kinek a tulajdona a mellékvízmérő?

A Vhr. értelmében mellékvízmérő tulajdonjoga a felhasználót vagy – a mellékszolgáltatási szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az elkülönített vízhasználót illeti meg. (Vhr. 64. § (3)

Ki minősül elkülönített vízhasználónak?

Elkülönített vízhasználó: az elkülönített felhasználói hely tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója (Vhr. 1. § 11.) 

Elkülönített felhasználói hely: felhasználási helyen belül minden, önálló vízhasználattal rendelkező épület, épületrész, lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség, önállóan használható bérlemény (Vhr. 1. § 10.)

Mitől és hogyan lesz hiteles a mellékvízmérő?

1. Új vízmérő esetén a gyártó írásos megfelelőségi nyilatkozat kiadásával igazolja, hogy az előállított mérőeszköz megfelel a MID követelményeknek, a gyártás során folyamatosan és maradéktalanul betartásra kerültek a minőségügyi rendszerben megfogalmazott követelmények. A MID, a „Measuring Instruments Directive” angol kifejezés rövidítése, és mint ilyen, az EU által a mérőműszerekre kiadott irányelv (2004/22/EC). Ennek egyik leglényegesebb pontja, hogy az irányelveknek való megfeleléshez, a gyártónak a megfelelőség-értékelési eljárást kell lefolytatnia, az eljárás eredményéről igazoló tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, és ezt a műszeren a CE jelölés, valamint a kiegészítő metrológiai jelölés elhelyezésével kell jeleznie (lásd: 2. kép). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a MID hitelesítésű, új vízmérők hitelesítésének tanúsítása nem igényel külön papír alapú dokumentációt. Erről részletesen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hivatalos oldalán is olvashat, a http://www.mkeh.gov.hu címen.

2.kép
Nagyítás

2. Az 1991. évi XLV. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet szerint a vízmérők a kötelező hitelesítésű mérőeszközök körébe tartoznak. Így a felújított vízmérők is képezhetik az elszámolás alapját amennyiben azt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH), a hitelesítési eljárás során, tanúsító jellel látja el, amely más elemek mellett tartalmazza a hitelesítés évét (lásd: 3.kép). Fontos gyakorlati különbség viszont az új vízmérőhöz viszonyítva, hogy az újrahitelesített vízmérő esetében a hitelesítés tényét, a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja. Azaz az újrahitelesített mellékvízmérőnek minden esetben rendelkeznie kell papír alapú, - a hitelesítés szerinti - területileg illetékes Kormányhivatal által kiállított bizonyítvánnyal.

3.kép
Nagyítás

Mennyi ideig hiteles a mellékvízmérő?

Az elszámolásra használt mellékvízmérők hitelességi ideje az 1991. évi XLV. törvény 2. számú mellékletének értelmében 8 év. Így azokat a hitelesítés évétől – nem a beépítéstől – számított nyolcadik évben kell cserélni. Jellemzően ennél hamarabb, csak akkor kell cserélni a vízmérőt, ha az meghibásodik, megrongálódik és így az hiteles mérésre alkalmatlanná válik. Így például egy 2016-ban hitelesített, de csak 2017-ben beépített mellékvízmérőt 2024. december 31-ig szükséges lecseréltetni. Ezért fontos figyelemmel kísérnie a mellékvízmérők hitelességi idejét, mert a csere elmulasztása a mellékszolgáltatási szerződés felmondását vonja maga után.

Fontos tudnivaló, hogy a hitelesítés hatálya azon a napon jár le, amelyik nap a hatály záró évének utolsó napja. Ez azt jelenti, hogy a 2024 évi hitelesítésű, elszámolási mellékvízmérőként használt eszközök hitelesítése 2032. december 31-ig érvényes. Függetlenül attól, hogy az az év során mikor kerül beépítésre. Így Önnek semmilyen hátránya nem keletkezik abból, hogy ha a cseréről mihamarabb intézkedik.

Mit jelent a lejáró és a lejárt hitelesítésű mellékvízmérő fogalma?

A 2016-ban hitelesített és mellékvízmérőként nyilvántartott vízmérők hitelesítési ideje 2024. december 31. napjával jár le. Így az ilyen mérőket 2024-ben lejáró hitelesítésűnek nevezzük. Ezek cseréje a lejárat évben esedékes.

A 2015-ben vagy korábban hitelesített és mellékvízmérőként nyilvántartott vízmérők hitelesítési ideje 2023. december 31-én vagy korábban már lejárt. Így az ilyen mérőket 2024-ben lejárt hitelesítésűnek nevezzük.

Hogyan tudja ellenőrizni a vízmérő hitelesítési idejét? 

1. MKEH hitelesítés esetén: A mellékvízmérők hitelességét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési hivatal (MKEH) törvényes, sértetlen tanúsító jele (plomba) bizonyítja. A magyar törvényes tanúsító (nemzeti hitelesítési) jeleket az 1991. évi XLV. törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete írja le. Küllemét tekintve a plombán egy körkeretben foglalt Szent Korona, két oldalán a hitelesítés évének két utolsó számjegye és alatta középen a hitelesítő egyéni azonosító jelölése (plomba), illetve bélyegző található. A plomba másik oldalán egy körkeretbe foglalt három jegyű szám olvasható, amely a hitelesítés évét jelöli (lásd:4.kép).

4.kép
Nagyítás

2. MID hitelesítés esetén: Ilyenkor nem az ólomplombán, hanem a 2. kép szerint, jellemzően a mérő számlapján elhelyezett hitelesítési év utolsó két számjegye mutatja a hitelesítés évét. Amennyiben a mérőn hitelesítést tanúsító matrica is található, úgy a vízmérő hitelesítés évének, a matricán lévő jelölést kell tekinteni.

Milyen teendője van a 2024-ben lejáró hitelesítésű mellékvízmérővel rendelkező elkülönített felhasználónak? Hogyan tarthatja hiteles állapotban a mellékvízmérőjét? 

A jelenleg felszerelt, lejáró hitelesítésű mellékvízmérőjét le kell cseréltetnie egy újabb hitelesítésű vízmérőre, így biztosítva az elszámolás törvényes alapját. A cserét megrendelheti az ALFÖLDVÍZ Zrt.-től (lásd: A pont), vagy más szakemberrel (lásd: B pont) is elvégeztetheti. Fontos tudnivaló azonban, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. munkatársának, mint a víziközmű-szolgáltató képviselőjének, minden esetben jelen kell lennie a mérő cseréjénél, mert a vízmérő érintetlenségét tanúsító jogi zárat (sorszámozott műanyag bilincs vagy plomba), csak az azzal megbízott kollégánk szerelheti le az Ön jelenlétében. Azaz a mellékvízmérő cseréje nem kezdhető meg ALFÖLDVÍZ Zrt. munkatársának jelenléte nélkül!

A 2024-ben lejáró hitelesítésű mellékvízmérő cseréjének elvégzéséhez, az alábbi két lehetőség közül szükséges választania egyet: 

A.            Az az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel végezteti el a teljes hitelesítési cserét.

Amennyiben szeretné kényelmesen és egyszerűen lecseréltetni lejáró hitelesítésű vízmérőjét, akkor a mellékvízmérő hitelesítési cseréjét szükséges megrendelnie a „Megrendelő” lap segítségével. Ennek díja 16.260 Ft + ÁFA / mérő (bruttó 20.650 Ft), amelyhez minden esetben társul egy a mérő darabszámtól független egyszeri kiszállási díj, azaz 6000 Ft / alkalom (bruttó 7.620 Ft / alkalom). E szolgáltatás tartalmazza a Társaságunk által kiválasztott és beszerzett, NA 13-20 mm névleges átmérőjű, nyolc éves hitelesítéssel rendelkező, hagyományos módon leolvasható mellékvízmérőt (ami az Ön tulajdona lesz), valamint a mérő biztonsági (jogi) zárral való ellátását. Továbbá a mérő beszerelését. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges mérőhely átalakítás, szerelvénycsere külön díjtételt képez.

A nagyobb méretosztályba tartozó (NA25 – 250 mm), vagy rádió távadóval szerelt mellékvízmérők esetén, a Társaságunk részéről tett egyedi árajánlat és annak elfogadása után tudjuk elvégezni a hitelesítési mérőcserét. Kérjük, hogy az ajánlatkérésre vonatkozó szándékát, minden esetben írásban jelezze Társaságunk felé.

B.            Más szakemberrel végezteti el a hitelesítési cserét és az ALFÖLDVÍZ Zrt. csak biztonsági (jogi) zárral látja el a mérőt.

A nem Társaságunkkal elvégeztetett hitelesítési mellékvízmérő csere esetén, a Felhasználó (vagy az általa megbízott) feladata a gyártó által, a MID (Measuring Instruments Directive) irányelvnek, vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) által, a 1991. évi XLV. törvénynek megfelelően hitelesített, megfelelő dokumentációval rendelkező vízmérő beszerzése. Fontos tudnivaló, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. munkatársának, mint a víziközmű-szolgáltató képviselőjének, minden esetben jelen kell lennie a mérő cseréjénél. A lejáró hitelesítésű vízmérő jogi zárát (sorszámozott műanyag bilincs vagy plomba) kizárólag munkatársunk távolíthatja el, megfelelő dokumentálás mellett. Ezt követően az Ön által megbízott szakember leszerelheti a „régi” vízmérőt és beépítheti az „új” vízmérőt, amit munkatársunk egy új jogi zárral lát el.

Amennyiben ezt a lehetőséget választja, akkor Önnek a mellékvízmérő biztonsági (jogi) zárral való ellátását kell a „Megrendelő” lapon megjelölni.Ennek díja 4.980 Ft + ÁFA / mérő (bruttó 6.325 Ft), amelyhez minden esetben társul egy a mérő darabszámtól független egyszeri kiszállási díj, azaz 6000 Ft / alkalom (bruttó 7.620 Ft / alkalom). Felhívjuk figyelmét, hogy e szolgáltatás esetén a munkafolyamatok összeszervezése, minden esetben az Ön feladata! Tájékoztatjuk, hogy az Ön szerelője által beépített mellékvízmérőre, továbbá az esetleges szerelési hibából adódó meghibásodásokra és az ebből eredő károkra, az ALFÖLDVÍZ Zrt. nem vállal felelősséget. Továbbá az ilyen eredetű, plombabontással járó javítások esetén, a hatályos Árnyilvántartás szerinti díjat számolunk fel.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a főmérő szerinti felhasználási helyen, a főmérő szerinti Felhasználó meghatalmazása és megrendelése alapján, több mérő cseréje történik egyszerre, lehetőség van egyszeri kiszállási költség felszámítására, amelynek díja az érintett felhasználási helyek között kerül szétosztásra, feltéve, hogy a csoportos mérőcserére vonatkozó szabályok teljesültek.

Milyen teendője van a 2023-ban vagy korábban lejárt hitelesítésű mellékvízmérővel rendelkező elkülönített felhasználónak?

A jelenleg felszerelt, már lejárt hitelesítésű mellékvízmérőjét le kell cseréltetnie egy újabb hitelesítésű vízmérőre, így biztosítva az elszámolás törvényes alapját. A cserét megrendelheti az ALFÖLDVÍZ Zrt.-től (lásd: C pont), vagy más szakemberrel (lásd: fentebb B pont) is elvégeztetheti. Fontos tudnivaló azonban, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt. munkatársának, mint a víziközmű-szolgáltató képviselőjének, ebben az esetben is jelen kell lennie a mérő cseréjénél, mert a vízmérő érintetlenségét tanúsító jogi zárat (sorszámozott műanyag bilincs vagy plomba), csak az azzal megbízott kollégánk szerelheti le az Ön jelenlétében. Azaz a mellékvízmérő cseréje nem kezdhető meg ALFÖLDVÍZ Zrt. munkatársának jelenléte nélkül!

C.            Az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel végezteti el a lejárt hitelesítésű vízmérő teljes cseréjét.

Amennyiben szeretné kényelmesen és egyszerűen lecseréltetni a 2023-ban már lejárt hitelesítésű vízmérőjét, akkor a szerződés újraindítás miatti mellékvízmérő cseréjét szükséges megrendelnie a „Megrendelő” lap segítségével. Ennek díja 20.110 Ft + ÁFA / mérő (bruttó 25.540 Ft). E szolgáltatás tartalmazza a Társaságunk által kiválasztott és beszerzett, NA 13-20 mm névleges átmérőjű, nyolc éves hitelesítéssel rendelkező, hagyományos módon leolvasható mellékvízmérőt (ami az Ön tulajdona lesz), valamint a mérő biztonsági (jogi) zárral való ellátását. A cserélendő vízmérők darabszámától független, egyszeri kiszállási díj 6000 Ft + ÁFA (bruttó 7.620 Ft). Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges mérőhely átalakítás, szerelvénycsere külön díjtételt képez.

A nagyobb méretosztályba tartozó (NA25 – 250 mm), vagy rádió távadóval szerelt mellékvízmérők esetén, a Társaságunk részéről tett egyedi árajánlat és annak elfogadása után tudjuk elvégezni a hitelesítési mérőcserét. Kérjük, hogy az ajánlatkérésre vonatkozó szándékát, minden esetben írásban jelezze Társaságunk felé.

Lejárt hitelesítésű, mellékszolgáltatási szerződés újbóli létrejöttének együttes előfeltétele:

a. az elkülönített vízhasználatra vonatkozó írásbeli igénybejelentés,
b. a mellékvízmérőnek és a vízmérési helynek a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott terv szerinti kialakítása vagy már megvalósult vízmérési hely esetén, a mérőcsere során végzett szakszerűségi felülvizsgálat elvégzése és plombával vagy leszerelést megakadályozó zárral történő ellátása,
c. a felhasználási hely vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése, és a hatályos közszolgáltatási szerződés megléte,
d. a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó mellékszolgáltatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulása,
e. a bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek, és a szerződni kívánó elkülönített vízhasználónak nincs lejárt határidejű számlatartozása a víziközmű-szolgáltató felé és ilyet a víziközmű-szolgáltató az adott elkülönített felhasználói hely vonatkozásában sem tart nyílván,
f. víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett Felhasználó esetén a hozzájárulás megfizetése és a megfizetés víziközmű-szolgáltató felé történő igazolása.

Kérjük, hogy a mellékszolgáltatási szerződés újrakötésével és a szükséges teendőkkel kapcsolatosan szíveskedjen felkeresni Ügyfélszolgálatunkat!

Milyen típusú mellékvízmérőt épít be az ALFÖLDVÍZ Zrt.?

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a felhasználók részére szolgáltatott ivóvíz mennyiségét, minden esetben hiteles vízmérőkkel méri és így minden esetben hiteles vízmérőt épít be. Ezek a vízmérők vagy a gyártó által, a MID (Measuring Instruments Directive) irányelveknek megfelelően, vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) által, a 1991. évi XLV. törvény betartásával kerülnek hitelesítésre. Általánosságban elmondható, hogy a leginkább jellemző, NA 13-20 mm-es méretosztály esetén, - figyelembe véve a műszaki és gazdaságossági szempontokat, - Társaságunk, a MID hitelesítésű MOM Aquarius, Maddalena CD S/D Plus és Zenner gyártmányú hideg- és meleg vizes vízmérőit vagy az ezzel egyenértékűeket alkalmazza. A nagyobb méretosztályba tartozó (NA25 – 250 mm), vagy rádió távadóval szerelt, esetleg speciális műszaki követelményeket kielégítő mellékvízmérők esetén, mindig egyénileg vizsgáljuk meg, hogy milyen optimális és korszerű megoldással biztosítható a hiteles vízmérés.

Az Alföldvíz Zrt. által szállított és beépített mellékvízmérőkre, valamint annak szerelésére 1 év teljes körű garanciát vállal (a teljesítés napjától), amennyiben a meghibásodás kétséget kizáróan, nem a Felhasználónak róható fel.

Hogyan rendelhető meg egy tetszőleges szolgáltatás?

Bármely fent részletezett szolgáltatásunk igénybevételét, írásban, az erre rendszeresített „Megrendelő” lap kitöltésével rendelheti meg. (A dokumentum ügyfélszolgálati irodáinkból is beszerezhető.) Tömeges megrendelés (pl: vagyonkezelők, lakásüzemeltetők, önkormányzatok) esetében lehetőség van vállalkozási szerződés alapján történő megrendelésre, így nem szükséges a „Megrendelő” lapokat egyesével kitölteni. Kérjük, e szándékát a ugyfel@alfoldviz.hu címen jelezze. Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiekben feltüntetett lehetőségek, csak a hatályos Üzletszabályzatunkkal és Árnyilvántartásunkkal kiegészítve tekinthető teljes körű  tájékoztatásnak.

Kérjük, a megfelelően kitöltött és aláírt megrendelő lapokat juttassa el részünkre, az 5600 Békéscsaba, Pf: 96. postacímre vagy elektronikus formában az ugyfel@alfoldviz.hu e-mail címre, esetleg személyesen bármely ügyfélszolgálati irodánkba. Tájékoztatjuk, hogy a dokumentumok beérkezéséről külön visszajelzést nem küldünk ügyfeleink részére. A megrendelt szolgáltatás elvégzésének időpontjának egyeztetésével kapcsolatban, a cserét végrehajtó munkatársunk fogja keresni a megjelölt kapcsolattartó személyt, a megadott telefonszámon.

Mire kell különösen figyelni a „Megrendelő” lap kitöltésénél?

•  A „Megrendelő” lapot úgy kell kitölteni, hogy az egy adott elkülönített felhasználási helyre vonatkozzon (egy felhasználási helyen akár több mellékvízmérő is lehet). Kérjük, hogy a pontosabb azonosítás érdekében, a megrendelő lapon minden esetben tüntesse fel a kilenc számjegyű felhasználási hely azonosító számát, amit megtalál számlájának első oldalán is.

• A kitöltött űrlapon szereplő adatokat, kérjük, minden esetben szíveskedjen ellenőrizni és szükség esetén javítani. Az esetleges adatváltozások, jogszerű nyilvántartásba való felvezetése miatt, - a szükséges dokumentumok bemutatásával - kérjük, hogy bizalommal keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

• Amennyiben az elkülönített vízfelhasználási helynek más tulajdonosa, kezelője is van (pl: az ingatlan önkormányzati, szolgálati bérlakás, stb.), abban az esetben szíveskedjen vele előzetesen egyeztetni, a megrendelni kívánt szolgáltatásról és annak fizetési módjáról illetve a fizető személyéről.

• Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás ellenértékéről szóló, - utólagosan kiállított – számla a „Társaságunk által nyilvántartott számlafizető adatai” rovatban feltüntetett névre és címre vonatkozóan fog elkészülni. Kérjük, hogy a felhasználó vagy ettől eltérő esetben, a felhasználási helyre való jogszerű bejutást biztosító személy nevét és telefonszámát minden esetben szíveskedjen feltüntetni, mert a cserét végrehajtó munkatársunk az itt megadott elérhetőségen fog jelentkezni. Felhívjuk figyelmét, hogy a leadott megrendelések feldolgozását és azok teljesítését, Társaságunk folyamatosan végzi a megrendelések beérkezésének ideje és a hatékony munkaszervezés figyelembevételével.

• A megrendelt szolgáltatás teljesítését és az ezzel kapcsolatos időpont egyeztetést, a cserét végrehajtó munkatársunk fogja végezni, a megrendelő lapon megjelölt kapcsolattartó személy megadott telefonszámának segítségével.

•  A fentieken túlmenően, az értelemszerűen és hiánytalanul kitöltött „Megrendelő” lap minden oldalát juttassa el részünkre.

További részletes információkért és a pontos kitöltéshez szükséges segítségért bizalommal forduljon Mérőkezelési osztályunk munkatársaihoz a 06-80/922-334-es (6-os menüpont) telefonszámon vagy az ugyfel@alfoldviz.hu e-mail elérhetőségen.

Egyéb tudnivalók a sikeres hitelesítési mellékvízmérő csere és az azzal kapcsolatos ügyintézés elvégzéséhez:

• A számlafizetőre vonatkozó adatok módosítását az ALFÖLDVÍZ Zrt. kizárólag írásban fogadja el, maximum egy módosítás / szolgáltatás mennyiség erejéig.

• Banki utalásos fizetési mód esetén szíveskedjen, a számla számát a közlemény rovatban feltüntetni. Kérjük, hogy fizetési tranzakciót kizárólag számla birtokában kezdeményezzen.

• A mellékvízmérő cseréje nem kezdhető meg az ALFÖLDVÍZ Zrt. munkatársának jelenléte nélkül.

• A csatlakozó ivóvízhálózat műszaki állapotának ellenőrzése és karbantartása a társasház (lakóközösség) feladata.

• A házi ivóvízhálózat műszaki állapotának ellenőrzése és karbantartása az elkülönített vízhasználó feladata.

• A csatlakozó és a házi ivóvízhálózat üzemszerű működése, a szakszerűen elvégzett vízmérőcserét is magában foglalja.

• Az ALFÖLDVÍZ Zrt. vízmérőcserével megbízott munkavállalói, szakmailag felkészülten és a legnagyobb alapossággal végzik a munkájukat, így előfordulhat olyan eset, amikor a helyszínen olyan negatív műszaki körülményt tapasztalnak a csatlakozó és a házi ivóvízhálózatra vonatkozóan, amely veszélyezteti a biztonságos munkavégzést. Különösen:

o erősen korrodált, amortizálódott csőhálózat és szerelvényezés,

o nem szakszerű kivitelezés,

o nem megfelelően szilárd csőkötés,

o nem hibátlanul működő elzáró szerelvények,

o nem hozzáférhető, beépített, csak bontással elérhető mérőhely és szerelvények.

• A nem a Víziközmű-szolgáltató által beszerzett és beépített mellékvízmérőre, továbbá az esetleges szerelési hibából adódó meghibásodásokra, az ebből eredő károkra a Víziközmű-szolgáltató nem vállal felelősséget,

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön, mint Elkülönített Felhasználó, a mellékvízmérő hitelesítésének nem tesz eleget, úgy a hatályos jogszabályok alapján a víziközmű-szolgáltató a Vhr. 70-71. § szerinti és a Vksztv. 58. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. Ezért ezúton kérjük szíves intézkedését, a mellékszolgáltatási szerződés további fenntartása érdekében.