Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Új szennyvízbekötés létesítése

A szennyvízrendszerbe történő bekapcsolási igény bejelentésekor megállapításra kerül, hogy a kérdéses ingatlanra a  szennyvíz-bekötővezeték a gerincvezeték építésével egyidejűleg teljesen  (telekhatáron belüli tisztítóidom/akna), részben (pl. útburkolat széléig)  kiépült-e, ill. bekötővezeték nem épült. A különböző készültségi fokú bekötővezetékekre a rákötés az alábbiak szerint történhet:

Lakossági csatornabekötések.

 1. Csak  lakossági bekapcsolási igénynél - amennyiben a bekötővezeték a telekhatáron  belüli tisztítóidommal/aknával korábban megépült - bekötési terv készítése nem  szükséges. Az igénybejelentés után - a felhasználóval egyeztetett időpontban – Társaságunk a helyszínen ún. előzetes szemlét tart, ahol a házi rendszer építésekor  betartandó műszaki szempontokat, előírásokat ismerteti. A házi vezeték kivitelezését ezután a tájékoztató, az ágazati szabványok, a baleseti és  biztonságtechnikai előírások betartása mellett bárki (szakember) elvégezheti. A házi rendszer elkészültét, a tisztítóidomra/aknára történő csatlakozás időpontját – földvisszatöltés előtt – a felhasználónak haladéktalanul be kell jelentenie. Ezt követően a munkálatokat Társaságunk  egyeztetett időpontban, helyszíni  szemle során – azok megfelelősége esetén –  átveszi, és a  kitöltött dokumentumok alapján, azok feldolgozásával a felhasználói nyilvántartásba vétele megtörténik. A munkaárkot a helyszíni szemléig kérjük nyitva tartani!
 2. Csak lakossági bekapcsolási igénynél, más ingatlanon történő házi vezeték átvezetéséhez, meglévő  bekötővezetékre történő rácsatlakozáshoz csak kivételesen indokolt esetekben  járul hozzá Társaságunk. Indokolt eset az, ha az ingatlan határvonalai mentén a zárt sorú beépítés miatt, illetve az ingatlannal határos közterületen nincs közüzemi  szennyvízhálózat. Az ügymenet az 1. pontban foglaltakkal megegyező, a  hozzájárulás - a házivezeték-építés megkezdésének – további feltételei:
  1. a  helyi Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata, (amennyiben a település helyi  rendeletet hozott az utólagos közműcsatlakozások vonatkozásában - pl.  érdekeltségi hozzájárulás - az így kivetett összeg teljesítésének igazolása.),
  2. szolgalmi jogot alapító szerződés,
  3. a  szolgalmi jog földhivatali bejegyzése (ill. az átvezetési szolgalom bejegyzés iránti kérelem bemutatása).
  Víziközmű-szolgáltatói hozzájárulás csak ezek megléte esetén  adható. Elkészült házi rendszer átvétele, bekötővezetékre csatlakoztatása,  illetve a közüzemi szolgáltatási szerződés megkötése csak a leírt dokumentumok  megléte esetén történhet meg.
 3. Csak  lakossági bekapcsolási igénynél, amennyiben a bekötővezeték csak részben épült  ki, illetve a bekötővezeték nem épült ki mindig kellék teljes, komplett 3 pld.  bekötési tervet kell készíteni, az 58/2013 (II.27) kormányrendelet 5. számú  mellékletében foglaltak szerint, szükség szerint kiegészítve a műszaki tartalom  költségvetés kiírásával, és a helyi önkormányzat, mint engedélyező hatóság  közterület-felhasználási engedélyével. A tervdokumentációnak tartalmaznia kell  a közműszolgáltatókkal (tulajdonosokkal) történt közműegyeztetéseket,  esetenként a helyi önkormányzat jóváhagyó nyilatkozatát, és a közterület  felhasználási (bontási) engedélyt.

Gazdálkodó szervezetek  csatornabekötései.

Gazdálkodó  szervezetek bekapcsolási igényénél mindig kellék teljes, műszakilag  alátámasztott pontos vízigény számítással rendelkező, 4 pld. bekötési terv  szükséges, az 58/2013 (II.27) kormányrendelet 5. számú mellékletében foglaltak  szerint.  A gazdálkodó szervezet  telekhatáron belüli tisztítóaknája (bekötővezeték végpontja) a korrekt  szennyvíz-mintavételezést lehetővé tevő tisztító/ellenőrző akna (tisztítóidom nem  megfelelő) kell, hogy legyen. A tervdokumentációnak tartalmaznia kell – ha  bekötővezeték építése is szükséges – a közműszolgáltatókkal (tulajdonosokkal)  történt közműegyeztetéseket, esetenként a helyi önkormányzat jóváhagyó  nyilatkozatát, és a közterület felhasználási (bontási) engedélyt. A terv  megfelelősége esetén –  amennyiben az igény kielégíthető – Társaságunk szolgáltatói hozzájárulást és elvi befogadói nyilatkozatot ad ki melyben, közli a rákötés  feltételeit, költségeit, műszaki előírásait. Társaságunk az igény bejelentésre adott  hozzájárulás és a bekötésre vonatkozó megállapodás megkötése után – amennyiben  házi szennyvízvezeték rendszer kiépítését biztosította és azt az időjárás lehetővé teszi  – a bekötést az engedélyek, előírások betartásával, az ellenérték megfizetését követő 30  napon belül elvégzi. Az elvi befogadói nyilatkozat érvényességi idején belül  végleges befogadói hozzájárulást kell kérni.A benyújtandó terv további előírásairól és annak  engedélyezéséről, valamint a befogadói nyilatkozat kérelmének tartalmi követelményeiről  az alábbi linkekre kattintva olvashat:

A szennyvízbekötéssel kapcsolatos további kérdéseivel műszaki ügyintézőinket  keresheti a 06 80/ 922-334 –es telefonszámon, illetve az Ön felhasználási  helyén illetékes divízió egyéb elérhetőségén. A szennyvízbekötés megrendelését – a szükséges dokumentumok benyújtása után – az illetékes divíziónál intézheti személyesen vagy írásban.

 

Az Ön felhasználási helyén illetékes divízió elérhetőségeit ide kattintva láthatja.