Tovább a tartalomra Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Felhasználó (fogyasztó) változás

A Felhasználó személyében beállott változást, a régi és az új Felhasználó a vízmérőállás megjelölésével a birtokátruházástól számított 15 napon belül együttesen köteles írásban az Alföldvíz Zrt.-nek bejelenteni az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, amelyhez csatolni szükséges a megfelelő változást igazoló dokumentumok (pl.: adásvételi szerződés, tulajdoni lap, egyéb tulajdonviszonyt, tulajdonjogot vagy egyéb használati jogot igazoló dokumentum, bérleti szerződés, stb.) kivonatolt másolatát.
A bejelentés elmulasztása esetén a felhasználási helyen fennálló díjtartozás megfizetéséért és a víziközmű-szolgáltatót ért károkért a régi és az új Felhasználó egyetemlegesen felel. Ha az Alföldvíz Zrt.-nél a felhasználási helyre vonatkozóan korábbi közszolgáltatási szerződés alapján rendezetlen követelése áll fenn, akkor az adott felhasználási hely tekintetében a Vksztv. 58. § (1) bekezdése szerint járhat el:
    A víziközmű-szolgáltató – a létfenntartási, a közegészségügyi és a katasztrófa-elhárítási vízigények teljesítése mellett 

    1. a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást külön berendezés beépítésével időben és mennyiségben korlátozhatja,
    2. az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítőt helyezhet el,
    3. lakossági Felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, ha a létfenntartási és közegészségügyi vízigények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást más, elérhető módon biztosítja,
    4. előrefizetős mérőt helyezhet el, ha ebben és a fennálló tartozások megfizetésében a Felhasználóval megállapodott, vagy
    5. nem lakossági Felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, illetve 45 napon túli díjtartozás esetében 30 napos határidővel a közüzemi szerződést felmondhatja.

Víziközmű-szolgáltató fenntartja jogát a szerződés megkötése előtt a házi ivó- és szennyvízhálózat ellenőrzésére, melynek költségeit lakossági Felhasználó esetén a víziközmű-szolgáltató, míg nem lakossági Felhasználók esetében – ide nem értve a közintézményeket – az új Felhasználó viseli.
A változásközlő formanyomtatvány adatain kívül a Felhasználónak nyilatkoznia kell a felhasználás igénybevételének jellegét illetően, hogy a víziközmű-szolgáltatást lakossági vagy nem lakossági célból veszi igénybe.
A felhasználó változás bejelentéséhez szükséges változásközlő formanyomtatvány a Letölthető dokumentumok között található