Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Adatkezelési tájékoztató

Békéscsaba, 2018. május 1.

Tartalomjegyzék

 1. 1. Bevezetés, a tájékoztató célja
  1. 1.1. Bevezetés
  2. 1.2. A tájékoztató célja
 2. 2. A szolgáltatási tevékenységet meghatározó alapvető jogszabályok
 3. 3. Adatkezelések
  1. 3.1. A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés
  2. 3.2. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel (térfigyelő kamerarendszerrel) kapcsolatos adatkezelés
  3. 3.3. Az e-ügyfélszolgálat használatával kapcsolatos adatkezelés
  4. 3.4. Hírlevél és közérdekű tájékoztató levél küldésével kapcsolatos adatkezelés
  5. 3.5. A Contact Center alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
  6. 3.6. A társasághoz beküldött és önéletrajzokkal (pályázati anyagokkal) kapcsolatos adatkezelések
  7. 3.7. „VÉDD TERMÉSZETESEN!” 2018. Évben meghirdetett rajzpályázathoz kapcsolódó személyes adatkezelés
  8. 3.8. Egyéb adatkezelések
 4. 4. Jogok, jogorvoslatok
 5. 5. Adatvédelmi tisztviselő
 6. 6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

1. Bevezetés, a tájékoztató célja

1.1. Bevezetés

 1. (1.) Az Alföldvíz Zrt. (székhely: 5600 Békéscsaba, dobozi út 5.,) mint adatkezelő és víziközmű-szolgáltatás ellátását végző közüzemi szolgáltató, kötelezi magát, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelése megfeleljen az Alföldvíz Zrt. adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában rögzítetteknek, valamint a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott adatvédelmi követelményeknek.
 2. (2.) Az Alföldvíz Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat – figyelemmel a jogszabályi rendelkezések változására – bármikor módosíthassa és az adatkezelésekben esetlegesen bekövetkezett változásokról, műveletekről a felhasználókat az új tájékoztató közzétételével értesíti.
 3. (3.) Az Alföldvíz Zrt. a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli a felhasználók, azaz a természetes személyek személyes adatait, a gazdálkodó szervezetek azonosításhoz szükséges adatait és megtesz minden olyan biztonsági, műszaki, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Ennek keretében gondoskodik az adatok
  1. (3:1.) titkosságáról (megvédi az információt, kizárólag az férhet hozzá az adatokhoz, aki arra jogosult),
  2. (3:2.) sértetlenségéről (megvédi az információnak, a feldolgozás módszerének a pontosságát és a teljességét),
  3. (3:3.) biztosítja a folyamatos rendelkezésre állást (gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, hozzáférjen a kívánt adathoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.)

1.2. A tájékoztató célja

 1. (4.) A jelen tájékoztató célja, hogy a társaságnál az egyes, célonként meghatározott adatkezelésekről, az adatkezelési műveletekről, a felhasználókat megillető jogokról és jogorvoslati lehetőségekről - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotörvény), az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) előírásainak valamint az egyéb, az egyes adatkezelési célokra irányadó további jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően - a felhasználók általános, előzetes tájékoztatást kapjanak. Az adatkezelésekkel kapcsolatos, itt nem rögzített további részletes szabályokat a társaság mindkor hatályos adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

2. A szolgáltatási tevékenységet meghatározó alapvető jogszabályok

 1. (a.) A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.),
 2. (b.) A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet),
 3. (c.) az 1997.évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban: Fgyvtv.),
 4. (d.) a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendelet,
 5. (e.) az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet,
 6. (f.) a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető-és tisztítóművek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet.
 7. (5.) A társaság adatvédelmi- és adatbiztonsági szabályzata valamint a hivatkozott alapvető jogszabályok hatályos szövege a társaság honlapján bárki számára hozzáférhető az alábbi linken:
  https://www.alfoldviz.hu/kozerdeku-adatok/a-szerv-alaptevekenysege-feladat-es-hataskore

3. Adatkezelések

3.1. A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

 1. (6.) Az Alföldvíz Zrt., mint adatkezelő a víziközmű-szolgáltatással összefüggésben, a jogszabályi előírások alapján, a felhasználók személyes adatainak kezelését a Vksztv. és a Kormányrendelet alapján kötelezően végzi.
 2. (7.) Az adatkezelés célja a személyes adatok tematikus összefoglalása valamint felhasználók azonosítása.
 3. (8.) Az adatkezelés jogalapja - a szolgáltatás kötelező teljesítése okán – a Vksztv. 61. § (1) bekezdése, a Kormányrendelet és az Infotörvény 5. § (1) bekezdés b) pontja.
 4. (9.) A kezelt adatok köre a Vksztv. 61.§-a alapján a felhasználó azonosításához szükséges adatok köre, melyek természetes személy esetén a neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye és ideje, nem természetes személy felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma). Valamennyi egyéb, az adott felhasználóval összefüggésbe hozható személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.
 5. (10.) A víziközmű-szolgáltatás ellátásához az Alföldvíz Zrt. az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
  1. (10:1.) A társaság web oldalának szerkesztése kapcsán (beleértve az e-ügyfélszolgálattal kapcsolatos technikai fejlesztéseket):
   1. (a.) Nexum Magyarország Kft. (székhely: 6726 Szeged, Temesvári körút 15.)
   2. (b.) Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.-t (székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 31.).
  2. (10:2.) A felhasználói számlák nyomtatása (előállítása) kapcsán:
   1. (a.) a Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.-t (székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 31.)
  3. (10:3.) Fizetési meghagyásra illetve végrehajtási eljárásra irányuló jogi eljárás lefolytatásához:
   1. (a.) Dr. Kulich Jenő Ervin ügyvéd (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 22.)
  4. (10:4.) Belső dokumentumkezelő rendszer (Opál) fejlesztő:
   1. (a.) Iris Rendszerház Kft (Szombathely, Szent Flórián krt. 2, 9700)
  5. (10:5.) Libra szoftver fejlesztő
   1. (a.) Libra Szofver Zrt. (Budapest, Karolina út 65, 1113)
  6. (10:6.) Műszaki Információs Rendszer fejlesztő
   1. (a.) Rudas és Karig Kft. (Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 5, 1024)
  7. (10:7.) Contact Center fejlesztője
   1. (a.) Invitech Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Edison u. 4.),
 6. (11.) Az adatkezelés időtartama a felhasználók tekintetében a Vksztv. 61.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján az adatkezelési cél (a víziközmű-szolgáltatás) fennálltáig tart, azaz a víziközmű-szolgáltatás ellátásának időtartama alatt folyamatos.
 7. (12.) A felhasználók személyes adataihoz a társaság részéről kizárólag a társaság arra feljogosított munkavállalói férnek hozzá aki (akik) az adott ügyre nézve hatáskörrel rendelkezik. A víziközmű-szolgáltatás ellátása végett, a felhasználókkal kötött közszolgáltatási szerződés teljesítése végett a felhasználók személyes adatkezelése a társaságnál az alábbi elektronikus dokumentumkezelő rendszerekben történik: Libra rendszer, Opál dokumentumkezelő rendszer, Műszaki Információs Rendszer. (A további rendszerekben való személyes adatkezelést önkéntes hozzájárulás alapján végezzük, melyek részletei a jelen tájékoztató további pontjaiban kerülnek részletezésre). A dokumentumkezelő rendszerekhez a munkavállaló felhasználónév és jelszó megadásával férhet hozzá, mely a feladatellátáshoz nélkülözhetetlenül, de hatáskörhöz rendelt jogosultsági rendszer alapján biztosított. Ezen túl, az Adatkezelő az alkalmazott nyilvántartási rendszerek felépítésénél gondoskodik arról, hogy a tárolt, kezelt adatokat csak azon adatkezelést végző munkavállalók és egyéb, a társaság érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükség van.
 8. (13.) Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a 3.1. (9) pontban rögzített személyes adataik megadása a víziközmű-szolgáltatás ellátásához, a felhasználókkal megkötendő közszolgáltatási szerződés megkötéséhez, így a közüzemi szolgáltatás ellátásához szükségesek. Legalább ezen személyes adataik nélkül - az adott felhasználók beazonosítása hiányában - a közszolgáltatási szerződés nem köthető meg érvényesen, így a felhasználó a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.
 9. (14.) Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az ALFÖLDVÍZ Zrt-től, továbbá amennyiben a közszolgáltatási szerződés teljesítése során tudomására jut, hogy társaságunk nem pontos adattal rendelkezik, úgy kérheti az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését is. Tájékoztatjuk továbbá, hogy társaságunk a közüzemi szolgáltatás ellátása miatt a Vksztv. rendelkezése alapján kötelező adatkezelést végez, így meghatározott, jelen tájékoztató 3.1. (9) pontjában rögzített személyes adatok tekintetében azok törlése és zárolása nem lehetséges.

3.2. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel (térfigyelő kamerarendszerrel) kapcsolatos adatkezelés

 1. (15.) Az Alföldvíz Zrt. székhelyén (5600 Békéscsaba Dobozi út 5.) mind a parkoló részen, mind pedig a felhasználók számára az ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó irodahelyiségben, valamint a társaság telephelyein térfigyelő kamerarendszer működik. A kamera rendszerrel ellátott területek és helyiségek külön piktogrammal és adatvédelmi tájékoztatóval vannak jelölve.
 2. (16.) Az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében lévő kamerák részletezése a jelen tájékoztató mellékletét képezi. (1. számú melléklet).
 3. (17.) A kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban Szvtv.) rendelkezései, továbbá az Infotörvény rendelkezései az irányadóak.
 4. (18.) Az elektronikus megfigyelőrendszer az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében van, melyet a Preventív-Security Biztonsági és Tanácsadó Zrt. (székhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 11.) munkatársai jogosultak kezelni a társaságok között fennálló szerződéses jogviszony alapján.
 5. (19.) Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor, mely adatkezelés jogalapja a társaság jogos érdeke.
 6. (20.) A kezelt személyes adatok köre elsődlegesen a természetes személy felhasználók arcképmása, továbbá felhasználóra vonatkoztatható következtetés, így az adott felhasználó magatartása, viselkedése.
 7. (21.) Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kihelyezett piktogrammal jelzett, kamerával megfigyelt területre, helyiségbe és telephelyre belép. (A jelen kamera rendszer működtetéséről szóló tájékoztató mind a társaság székhelyén, mind pedig az egyes kamerarendszerrel ellátott telephelyen megtalálhatóak, azok bárki számára hozzáférhetőek.)
 8. (22.) Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket az ALFÖLDVÍZ Zrt. székhelyén elhelyezkedő digitális rögzítő egységek 3 munkanapig tárolják.
 9. (23.) A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a digitális rögzítő egységeken tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.
 10. (24.) A felvételek megtekintésére a társaság rendésze valamint a társaság vezérigazgatója által esetileg kijelölt személy jogosult. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.
 11. (25.) Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.
 12. (26.) Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásra vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.
 13. (27.) Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.
 14. (28.) Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásra vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.
 15. (29.) Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot ALFÖLDVÍZ Zrt. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
 16. (30.) Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az ALFÖLDVÍZ Zrt-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

3.3. Az e-ügyfélszolgálat használatával kapcsolatos adatkezelés

 1. (31.) Az ALFÖLDVÍZ Zrt-nél a társaság web oldaláról (www.alfoldviz.hu) elérhető elektronikus ügyfélszolgálat (e-ügyfélszolgálat) is működik.
 2. (32.) Az e-ügyfélszolgálat használata során az Fgyvtv. továbbá az Infotörvény rendelkezései az irányadóak.
 3. (33.) Az e-ügyfélszolgálat alkalmazására az Fgyvtv. 17/B §-ában rögzítettek szerint, kifejezett hozzájárulás alapján, a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézés céljából kerül sor. Az e-ügyfélszolgálat használta lehetőség, amely során a megadott személyes adatok kezeléséhez a felhasználó önkéntesen járul hozzá. A kezelt adatok köre a felhasználó neve, e-mail címe, jelszava és a felhasználási hely- és felhasználó azonosítója.
 4. (34.) Kifejezett hozzájárulását az e-ügyfélszolgálat használatához szükséges regisztráció során, de még a regisztrációt megelőzően, az erre irányuló jelölő négyzet „kipipálásával” adják meg. Ezzel egyidejűleg elfogadják és tudomásul veszik a jelen tájékoztatóban foglaltakat, továbbá kijelentik, hogy megismerték társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát. (Az adatkezelési tájékoztató e-ügyfélszolgálattal kapcsolatos része a regisztrációkor is közvetlenül elérhető.)
 5. (35.) Az e-ügyfélszolgálat a társaság web oldalán, a nap 24 órájában üzemel. Az e-ügyfélszolgálat használatakor megadott személyes adataikat a társaság ügyfélszolgálatának erre feljogosított munkavállalói kezelik, kizárólag az e-ügyfélszolgálat alkalmazhatósága és ezáltal az ügy elintézésének céljából.
 6. (36.) Az e-ügyfélszolgálat működtetéséhez az Alföldvíz Zrt. az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
  1. (a.) Nexum Magyarország Kft.-t (székhely: 6726 Szeged, Temesvári körút 15.) valamint a
  2. (b.) Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.-t (székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 31.)
 7. (37.) Az e-ügyfélszolgálat során megadott személyes adatait egészen addig kezeli, amíg e-ügyfélszolgálati regisztrációját fenntartja, azaz az adatkezelés ez esetben az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart, így az e-ügyfélszolgálathoz megadott személyes adatait is ezen időpontig tároljuk.
 8. (38.) Az e-ügyfélszolgálat használata során szükséges személyes adatokhoz a társaság részéről kizárólag belső szabályzatban rögzített eljárás szerint biztosított jogosultsággal rendelkező személyek, férnek hozzá. Az e-ügyfélszolgálat használata során alkalmazandó személyes adatok biztonságos kezelése érdekében azok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, a személyes adatok kezelése során azokhoz csak az arra jogosultsággal rendelkező munkavállaló fér hozzá.
 9. (39.) Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét az e-ügyfélszolgálat használata érinti, másolatot kérhetnek a társaság által kezelt személyes adataikról, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban bármikor kérheti az e-ügyfélszolgálat használatához megadott személyes adatainak törlését is. A törlés az e-ügyfélszolgálat használatának megszűnésével jár. Az érintett az adatkezelés bármely időpontjában hozzájárulását visszavonhatja, azonban a visszavonás – hasonlóan a törléshez – a regisztráció megszűnésével jár, és nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét az e-ügyfélszolgálat használata érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot ALFÖLDVÍZ Zrt. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
 10. (40.) Tájékoztatjuk továbbá, hogy az e-ügyfélszolgálat kapcsán a személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az ALFÖLDVÍZ Zrt-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését is.

3.4. Hírlevél és közérdekű tájékoztató levél küldésével kapcsolatos adatkezelés

 1. (41.) A felhasználók a társaság web oldaláról (www.alfoldviz.hu) elérhető e-ügyfélszolgálatra történt regisztráció során a szolgáltatással kapcsolatos hírlevél, közérdekű tájékoztató levél küldéséhez hozzájárulhatnak. A hírlevél és a közérdekű tájékoztató levél küldését kizárólag az e-ügyfélszolgálatra történt regisztrációval rendelkező felhasználó veheti igénybe.
 2. (42.) Tájékoztatjuk, hogy az e-ügyfélszolgálat használata során az Fgyvtv. rendelkezései, továbbá az Infotörvény rendelkezései az irányadóak.
 3. (43.) Az e-ügyfélszolgálat, így a hírlevél és a közérdekű tájékoztató levél igénybevételére az Fgyvtv. 17/B §-ában rögzítettek szerint, kifejezett hozzájárulás alapján, a közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó ügyintézés, szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, naprakész, aktuális információk megküldése céljából kerül sor.
 4. (44.) A hírlevélre és a közérdekű tájékoztató levélre a feliratkozás lehetőség, amely során a megadott személyes adatok kezeléséhez a felhasználó önkéntesen járul hozzá. A kezelt adatok köre ez esetben a felhasználó neve, e-mail címe, jelszava és a felhasználási hely azonosítója.
 5. (45.) Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásukat a regisztráció alkalmával, külön erre a célra feltüntetett jelölő négyzet „kipipálásával” adják meg. Ezzel egyidejűleg elfogadják és tudomásul veszik a jelen tájékoztatóban foglaltakat, továbbá kijelentik, hogy megismerték társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát.
 6. (46.) Az e-ügyfélszolgálat a társaság web oldalán, a nap 24 órájában üzemel. Az e-ügyfélszolgálat használatakor megadott személyes adataikat a társaság ügyfélszolgálatának erre feljogosított munkavállalói kezelik, kizárólag az e-ügyfélszolgálat alkalmazhatósága és ezáltal az ügy elintézésének céljából. A hírlevelet illetve a közérdekű tájékoztató levelet az e-ügyfélszolgálatra történt regisztráció során megadott e-mail címre küldjük meg, amely az adatok módosítása menüpontban bármikor megváltoztatható.
 7. (47.) A hírlevél illetve a közérdekű tájékoztató levél működtetéséhez az Alföldvíz Zrt. az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
  1. (a.) a Nexum Magyarország Kft.-t (6726 Szeged, Temesvári körút 15.) valamint
  2. (b.) a Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.-t (1097 Budapest, Gyáli út 31.).
 8. (48.) Az adatkezelés időtartama a hírlevél és a közérdekű tájékoztató levél alkalmazás az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart. A szolgáltatással kapcsolatos hírlevélről és közérdekű tájékoztató levélről a beállítások menüpontban bármikor leiratkozhat.
 9. (49.) Az e-ügyfélszolgálat használata során szükséges személyes adatokhoz a társaság részéről kizárólag az arra feljogosított (jogosultsággal rendelkező) személyek férnek hozzá. Az e-ügyfélszolgálat használata során alkalmazandó személyes adatok biztonságos kezelése érdekében azok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, a személyes adatok kezelése során azokhoz csak az arra jogosultsággal rendelkező munkavállaló fér hozzá.
 10. (50.) Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét az e-ügyfélszolgálat használata érinti, másolatot kérhetnek a társaság által kezelt személyes adataikról, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban bármikor kérheti az e-ügyfélszolgálat használatához megadott személyes adatainak törlését is. A törlés az e-ügyfélszolgálat használatának, ezáltal a hírlevél és a közérdekű tájékoztató levél küldésének a megszűnésével jár. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét az e-ügyfélszolgálat használata érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot ALFÖLDVÍZ Zrt. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
 11. (51.) Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az ALFÖLDVÍZ Zrt-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is.

3.5. A Contact Center alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés

 1. (52.) Az Alföldvíz Zrt.-nél az ügyfélszolgálatára valamint a területi divíziókhoz a felhasználók számára közzétett, közismert hívható telefonszámaira (Contact Center, továbbiakban: Call Center) érkező és kimenő telefonhívás rögzítésre kerül.
 2. (53.) A hangfelvétel jogalapja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvénynek (Fgyvtv.), a Vksztv. valamint a 58/2013. (II.27.) sz. kormányrendeletnek való megfelelés, célja a telefonon bejelentett ügyfélszolgálati illetve a területi divízió hatáskörébe tartozó műszaki üggyel kapcsolatos panasz reprodukálhatósága. A kezelt személyes adatok köre a felhasználó hangja.
 3. (54.) A telefonos hangrögzítésre az Fgyvtv. 17/B §-ában rögzítettek szerint, kifejezett hozzájárulás alapján, a közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó ügyintézés céljából kerül sor. A telefonbeszélgetés és a hangrögzítés megkezdése előtt a felhasználó tájékoztatást kap, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül, így ha ennek tudatában a felhasználó a beszélgetést lefolytatja, a hozzájárulás megadottnak tekintendő.
 4. (55.) A Call Center alkalmazása során társaságunk az Invitech Zrt.-t (székhely: 2040 Budaörs, Edison u. 4.) mint adatfeldolgozót veszi igénybe, aki a rendszert üzemelteti.
 5. (56.) A Call Center az Alföldvíz Zrt. kezelésében van, mely hanganyagához való hozzáférésre kizárólag a társaság erre feljogosított munkavállalói a társaság adatvédelmi- és adatbiztonsági szabályzata, alapján jogosultak, a következők szerint: Az ügyfélszolgálat hatáskörébe tartozó hanganyagokat az ügyfélszolgálati osztály kezeli. A kezelésre az ügyfélszolgálati osztályvezető vagy az ügyfélszolgálati osztályvezető-helyettes köteles, illetve jogosult. Műszaki ügyintézéssel, hibabejelentéssel kapcsolatos, a területi divízió hatáskörébe tartozó hanganyagokat az illetékes területi divízió kezeli, a kezelésre a divízióvezető és általa ezen feladat ellátására kijelölt helyettese jogosult.
 6. (57.) Minden egyes hívás egyedi azonosító számmal kerül rögzítésre, amely egyedi azonosító szám a telefonhívás elején ismertetésre kerül. A felhasználó a vele folytatott telefonbeszélgetésnek - az egyedi hívás azonosító ismertetését és személyazonosságának igazolását követően - visszahallgatását a felhasználó díjmentesen, felvételt követő 5 éven belül bármikor kérheti, továbbá a hangfelvételenként egy alkalommal a hangfelvételről másolatot kérhet. A Felhasználó igénye szerint a másolatot elektronikus úton küldi meg Társaságunk.
 7. (58.) A felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek a hanganyagok kezeléséről, valamint a hangfelvétel törlésének kivételével tiltakozhatnak a hanganyagok kezelésével kapcsolatban, azaz hogy a felvétel más célra ne kerüljön felhasználásra, továbbá kérhetik az adatkezelés korlátozását. A hanganyagokat Társaságunk öt évig köteles megőrizni a fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó rendelkezése alapján.

3.6. A társasághoz beküldött és önéletrajzokkal (pályázati anyagokkal) kapcsolatos adatkezelések

 1. (59.) Társaságunk a meghirdetett egyes munkakörök betöltésére vonatkozóan megküldött pályázati anyagokban (így az önéletrajzban) megadott személyes adatokat is kezel.
 2. (60.) Az adatkezelés célja az Alföldvíz Zrt-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.
 3. (61.) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
 4. (62.) A kezelt adatok köre a pályázati anyagban megadott személyes adatok, így a név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.
 5. (63.) Amennyiben nem a pályázó került kiválasztásra az adott munkakörre vonatkozóan, úgy az önéletrajzok szerinti személyes adatait haladéktalanul töröljük. Azonban ha a pályázó ehhez kifejezett hozzájárulását adja, a pályázattal kapcsolatos személyes adatait az Alföldvíz Zrt-nél a pályázat benyújtásától számított két évig tovább kezeljük, betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel céljából. Kifejezett hozzájárulás a pályázó részéről írásban megadott, egyértelműen e célból való további adatkezelésre vonatkozó felhatalmazása jelenti.
 6. (64.) Tájékoztatjuk, hogy az önéletrajzok kezelése kapcsán társaságunk adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az önéletrajzban megadott személyes adatokat kizárólag a Társaságunk erre a feladatra felhatalmazott, kijelölt munkatársai kezelik. A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről az Alföldvíz Zrt. kiemelten gondoskodik. Az elektronikus adatbázist felhasználónévvel és jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.
 7. (65.) A Pályázókat az önéletrajzban szereplő személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
 8. (66.) Az adatkezelés során bármikor kérheti az Önre vonatkozó adatokhoz való hozzáférését, a pályázati anyaggal és az önéletrajzzal kapcsolatos adatairól bármikor másolatot kérhet, valamint bármikor kérheti az önéletrajzzal megadott személyes adatainak törlését is. Továbbá kérheti, hogy az adatot ALFÖLDVÍZ Zrt. – az adatkezelési határidőn túl - ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az ALFÖLDVÍZ Zrt-től. Amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy az Alföldvíz Zrt a pályázati anyagban szereplő személyes adatait az adott munkakör betöltését követően is kezelje, úgy bármikor kérheti a pályázati anyagban megadott személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is, illetve kezelésének korlátozását. Továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

3.7. „VÉDD TERMÉSZETESEN!” 2018. évben meghirdetett rajzpályázathoz kapcsolódó személyes adatkezelés

 1. (67.) Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a 2018. évben meghirdetett „VÉDD TERMÉSZETESEN!” rajzpályázaton való részvétel okán a pályázó beazonosítása céljából kezeli az adatokat.
 2. (68.) Az adatkezelés jogalapja a pályázók önkéntes hozzájárulása. Azon pályázók, akik az alkotások beküldésekor a 16. életévüket még nem töltötték be, személyes adataik kezeléséhez törvényes képviselőjük hozzájárulása szükséges.
 3. (69.) A kezelt adatok köre: a pályázó gyermeknek a neve, anyja neve, lakcím, intézmény ahova jár, életkora, nevezési korosztály (óvodás vagy általános iskolás), a beküldött alkotás, míg a törvényes képviselőnek a neve, anyja neve, születési hely, idő, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.
 4. (70.) A rajzpályázattal kapcsolatos adatokat 2018. december 31. napjáig kezeljük, ezt követően haladéktalanul töröljük. Az adatkezelési időszak alatt nyilatkozatát bármikor visszavonhatja, vagy azt módosíthatja, kérheti személyes adatainak törlését.
 5. (71.) Tájékoztatjuk, hogy a benyújtott alkotást/alkotásokat fotókon, cikkekben, elektronikus vagy nyomtatott sajtóban valamint egyéb audiovizuális anyagokban megjelenhetnek, azokat az Alföldvíz Zrt. rendezvényein felhasználja. A beérkezett alkotások adatinak biztonságos tárolásáról és őrzéséről kiemelten gondoskodunk, a beküldött alkotásokkal kapcsolatban megadott személyes adatokat kizárólag a Társaságunk erre a feladatra felhatalmazott, kijelölt munkatársai kezelik.
 6. (72.) A rajzpályázaton résztvevőket a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: Az adatkezelés során bármikor kérheti az adatokhoz való hozzáférését, a pályázati anyaggal kapcsolatos adatairól bármikor másolatot kérhet, valamint bármikor kérheti a pályázati anyaggal megadott személyes adatainak törlését is. Továbbá kérheti, hogy az adatot ALFÖLDVÍZ Zrt. – az adatkezelési határidőn túl - ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A rajzpályázat kapcsán, mind a gyermek, mind a törvényes képviselő személyes adatainak a kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az ALFÖLDVÍZ Zrt-től, továbbá bármikor kérheti a pályázati anyagban megadott személyes adataik helyesbítését.

3.8. Egyéb adatkezelések

 1. (73.) E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 2. (74.) Társaságon kívüli szervtől, hatóságtól vagy a felhasználóktól független más magánszemélytől érkező adatközlésre irányuló megkeres abban az esetben teljesíthető, ha arra az adott felhasználó kifejezetten írásban felhatalmazást ad társaságunk részére, továbbá ha az adat kiadása jogszabály alapján kötelező.
 3. (75.) A nyilatkozattételétől függetlenül teljesíteni kell az adatszolgáltatást az egyes ügyekben eljáró hatóságoktól, (pl.: nyomozóhatóságtól, bíróságtól, ügyészségtől, Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivataltól, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól vagy más közigazgatási szervektől) érkező megkereséseket. Társaságunk a hatóságok részére a cél és az ok megjelölése alapján személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. Jogok, jogorvoslatok

 1. (76.) Ahogy az egyes célonkénti adatkezeléseknél arra már utaltunk, valamennyi adatkezelés esetében jogszabály alapján a felhasználókat az alábbi jogok illetik meg:
  1. (76:1.) a tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére az Alföldvíz Zrt., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
  2. (76:2.) helyesbítéshez való jog: helyesbítjük a személyes adatot, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll, vagy azt az adott felhasználó vagy az általa meghatalmazott személy kéri.
  3. (76:3.) zárolás: zároljuk a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A személyes adatok zárolása alól kivételt képez a jogszabály szerinti kötelező adatkezelés.
  4. (76:4.) törléshez való jog: társaságunk a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a felhasználó ezt kéri vagy a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést lehetőségét a személyes adat kapcsán a törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, továbbá ha bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlést elrendelte.
  5. (76:5.) tiltakozás joga: tiltakozhat személyes adatának, azaz az adat további, előre meghatározott célból való kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
  6. (76:6.) adathordozhatósághoz való jog: Kérheti, hogy a társaságunk rendelkezésére bocsátott – adott felhasználóra vonatkozó - társaságunk által kezelt személyes adatait tagolt, géppel olvasható formában megkapja, és azt továbbítsa más adatkezelő részére. Erre akkor van lehetősége, ha az adatkezelés önkéntes hozzájárulás alapján, közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik. Amennyiben ez technikailag adott – ezt esetenként vizsgálandó – kérhetik, hogy ezen személyes adataikat társaságunk közvetlenül küldje meg a másik adatkezelő részére.
  7. (76:7.) visszavonáshoz való jog: ha a személyes adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, úgy az érintett az adatkezelés bármely időpontjában hozzájárulását visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  8. (76:8.) sérelemdíj: jogellenes adatkezeléssel vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével okozott kárért az érintett (felhasználó) sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is, azonban az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
  9. (76:9.) adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: I. érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; II. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; III. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; IV. az érintett tiltakozott az adatkezelő közérdekű adatkezelésen, vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  10. (76:10.) automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, profilalkotás: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: (I). az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; (II). meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy (III.) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 2. (77.) Jogorvoslatok
  1. (77:1.) Az Érintett jogsértés esetén a társaság vezérigazgatójához, vagy a társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez (korábbi megnevezése: belső adatvédelmi felelőséhez) fordulhat ügyének kivizsgálása végett.
  2. (77:2.) Az Érintett jogorvoslatért fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 061/391-1400, Fax: 061/391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: www.naih.hu). (77:3.) Az Érintett eljárást kezdeményezhet az Adatkezelővel szemben a Gyulai Járásbíróságon (cím: 5700 Gyula Béke sgt. 38., Postacím: 5701 Gyula, Pf.: 49.; telefonszám: +36-66/562-220; e-mail cím: birosag@gyula.birosag.hu ) de az eljárás a felhasználó választása szerint megindítható a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken is.

5. Adatvédelmi tisztviselő

 1. (78.) A társaság adatvédelmi tisztviselője:
  1. (a.) Dr. Farkas Kristóf egyéni ügyvéd
  2. (b.) postacím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
  3. (c.) telefon: 66/523-200
  4. (d.) e-mail: adatvedelem@alfoldviz.hu

6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 1. (79.) név: Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  1. (a.) székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
  2. (b.) Cégjegyzékszám: 04 10 001580
  3. (c.) Adószám: 13100887-2-04
  4. (d.) Bejegyző bíróság megnevezése: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
  5. (e.) telefon: 66/523-200
  6. (f.) e-mail cím: cegvezetes@alfoldviz.hu
  7. (g.) web oldal: www.alfoldviz.hu