Akadálymentes verzió Normál verzió

Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 80/922-333 ugyfel@alfoldviz.hu | muszakihiba@alfoldviz.hu

Adatkezelési tájékoztató

Békéscsaba, 2019. július 22.

Tartalomjegyzék

 1. 1. Bevezetés, a tájékoztató célja, alapvető jogszabályok, fogalommagyarázat
  1. 1.1. Bevezetés
  2. 1.2. A tájékoztató célja
  3. 1.3. A szolgáltatási tevékenységet meghatározó alapvető jogszabályok
  4. 1.4. Fogalommagyarázat
 2. 2. A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos leggyakoribb adatkezelések
  1. 2.1. Az adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt adatok köre
  2. 2.2. A felhasználók személyes adataihoz történő hozzáférés
 3. 3. A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos egyéb adatkezelések
  1. 3.1. Követeléskezeléssel, kintlévőséggel kapcsolatos adatkezelések
  2. 3.2. Ügyfél-elégedettség felmérése során kezelt személyes adatok
  3. 3.3. Az e-ügyfélszolgálat (online ügyfélszolgálat) használatával kapcsolatos adatkezelés
  4. 3.4. Hírlevél és közérdekű tájékoztató levél valamint számla elkészülésével kapcsolatban, és a lejárt határidejű számlákról küldött tájékoztató e-mailek adatkezelése
  5. 3.5. A Contact Center alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés
  6. 3.6. Különleges személyes adatokat tartalmazó iratokra vonatkozó adatkezelés
  7. 3.7. A Társaság szolgáltatási tevékenységével összefüggő szerződéses jogviszony alapján kezelt személyes adatok
  8. 3.8. A Társaság partnereivel megkötött szerződésekben megadott cégképviselők és kapcsolattartó személyek személyes adatainak kezelése
  9. 3.9. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel (térfigyelő kamerarendszerrel) kapcsolatos adatkezelés
  10. 3.10. Beléptető rendszer és a belépő kártyák alkalmazása során kezelt személyes adatok
  11. 3.11. A káresemények kapcsán kezelt felhasználói adatok
  12. 3.12. A Társasághoz beküldött és önéletrajzokkal (pályázati anyagokkal) kapcsolatos adatkezelések
  13. 3.13. „VIZET MINDENKINEK!” 2019. évben meghirdetett rajzpályázathoz kapcsolódó személyes adatkezelés
 4. 4. Cookie-k (sütik) használata
  1. 4.2. Egyéb adatkezelések
 5. 5. Jogok, jogorvoslatok
 6. 6. Adatvédelmi tisztviselő
 7. 7. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

1. Bevezetés, a tájékoztató célja, alapvető jogszabályok, fogalommagyarázat

1.1. Bevezetés

 1. (1.) Az ALFÖLDVÍZ Zrt. (a továbbiakban: ALFÖLDVÍZ Zrt., Adatkezelő vagy Társaság) mint Adatkezelő és víziközmű-szolgáltatás ellátását végző közüzemi szolgáltató, kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelése megfeleljen az ALFÖLDVÍZ Zrt. adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzatában rögzítetteknek, valamint a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott adatvédelmi követelményeknek.
 2. (2.) Az ALFÖLDVÍZ Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat – figyelemmel a jogszabályi rendelkezések változására – bármikor módosíthassa és az adatkezelésekben esetlegesen bekövetkezett változásokról, műveletekről a Felhasználókat az új tájékoztató közzétételével értesítse.
 3. (3.) Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a Felhasználó és a Társaság között fennálló közszolgáltatási és egyéb szerződéses jogviszony alapján kezeli a Felhasználók, azaz a természetes személyek személyes adatait, a gazdálkodó szervezetek azonosításhoz szükséges adatait és megtesz minden olyan biztonsági, műszaki, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Ennek keretében gondoskodik az adatok
  1. (3:1.) titkosságáról (megvédi az információt, kizárólag az férhet hozzá az adatokhoz, aki arra jogosult),
  2. (3:2.) sértetlenségéről (megvédi az információnak, a feldolgozás módszerének a pontosságát és a teljességét),
  3. (3:3.) biztosítja a folyamatos rendelkezésre állást (gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult Felhasználónak szüksége van rá, hozzáférjen a kívánt adathoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.)

1.2. A tájékoztató célja

 1. (4.) A jelen tájékoztató célja, hogy a Társaságnál az egyes, célonként meghatározott adatkezelésekről, az adatkezelési műveletekről, a Felhasználókat megillető jogokról és jogorvoslati lehetőségekről - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotörvény), az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet - GDPR) előírásainak, valamint az egyéb, az egyes adatkezelési célokra valamint a víziközmű ágazatra irányadó további jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően - a Felhasználók általános, előzetes tájékoztatást kapjanak. Az adatkezelésekkel kapcsolatos, itt nem rögzített további részletes szabályokat a Társaság mindkor hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

1.3. A szolgáltatási tevékenységet meghatározó alapvető jogszabályok

  1. (a.) a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.),
  2. (b.) a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm.rendelet),
  3. (c.) az 1997.évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban: Fgyvtv.),
  4. (d.) a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendelet,
  5. (e.) az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet,
  6. (f.) a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető-és tisztítóművek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet,
  7. (g.) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
  8. (h.) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény.
 1. (5.) A Társaság adatvédelmi- és adatbiztonsági szabályzata, valamint a hivatkozott alapvető jogszabályok hatályos szövege a Társaság honlapján bárki számára hozzáférhető az alábbi linken

https://www.alfoldviz.hu/kozerdeku-adatok/a-szerv-alaptevekenysege-feladat-es-hataskore

1.4. Fogalommagyarázat

 1. (6.) Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvezetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. (7.) Meghatalmazott: az a természetes személy, aki más természetes személy vagy jogi személy képviseletében jár el. Ha az Érintett az ügyintézése során nem maga jár el, az adatkezeléshez hozzájárulhat írásbeli – kivételes esetben szóbeli - meghatalmazás alapján is. Amennyiben az Érintett nem saját maga jár el, meghatalmazás hiányában semmilyen adat nem szolgáltatható ki. Csak az a meghatalmazás fogadható el, amelyet teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltak (kiállítója saját kezűleg írta és aláírta; két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és - ha törvény eltérően nem rendelkezik - lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan is fel kell tüntetni; az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti; az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja; vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el). A kötelező iratkezelési szabályoknak megfelelően, de legalább öt évig meg kell őrizni. Meghatalmazáson alapuló szóbeli hozzájárulásra a telefonon érkező megkeresésekre vonatkozó szabály az irányadó.
 3. (8.) Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen tájékoztatóban foglaltak tekintetében Adatkezelő az ALFÖLDVÍZ Zrt.
 4. (9.) Felhasználó: a víziközmű-szolgáltatást a Vksztv. szerinti szerződéses jogviszony keretében vagy a Vksztv. 31/A. § (1) bekezdésében meghatározott ideiglenes szolgáltatás időtartama alatt a víziközmű-szolgáltató előzetes hozzájárulásával ténylegesen igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa;
 5. (10.) Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. tekintetében leggyakrabban – a hatályos jogszabályi rendelkezések miatt - kezelendő személyes adatok különösen: az Érintett Felhasználó neve, születésének időpontja, anyja neve, címe, telefonszáma, felhasználási helyének címe, e-mail címe, hátralékának összege; Nem természetes személy Felhasználó esetén: elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma);
 6. (11.) Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 7. (12.) Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 8. (13.) Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 9. (14.) Adatkezelés: az adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;
 10. (15.) Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (Pl.: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – a továbbiakban: Hatóság - megkeresése esetén kötelező adatszolgáltatás);
 11. (16.) Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 12. (17.) Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;
 13. (18.) Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 14. (19.) Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása, annak megkülönböztetése céljából;
 15. (20.) Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 16. (21.) Adatfeldolgozás: az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.
 17. (22.) A víziközmű-szolgáltatás ellátásához az Alföldvíz Zrt. az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
  1. (22:1.) A Társaság jogi képviseletét ellátó, a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló ügyvéd.
  2. (22:2.) A Társaság web oldalának szerkesztése kapcsán (beleértve az e-ügyfélszolgálattal kapcsolatos technikai fejlesztéseket):
   1. (a.) Nexum Magyarország Kft. (székhely: 6726 Szeged, Temesvári körút 15.)
   2. (b.) Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.-t (székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 31.).
  3. (22:3.) A felhasználói számlák és felszólító levelek nyomtatása (előállítása) kapcsán:
   1. (a.) a Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.-t (székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 31.)
  4. (22:4.) Harmadik fél által történő kintlévőség-beszedés érdekében:
   1. (a.) Credit Control Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 110.)
  5. (22:5.) Fizetési meghagyásra illetve végrehajtási eljárásra irányuló jogi eljárás lefolytatásához:
   1. (a.) Követeléskezelésben eljáró, Társaságunkkal szerződéses jogviszonyban álló ügyvéd
  6. (22:6.) Belső dokumentumkezelő rendszer (Opál) fejlesztő:
   1. (a.) Iris Rendszerház Kft (Szombathely, Szent Flórián krt. 2, 9700)
  7. (22:7.) Libra szoftver fejlesztő
   1. (a.) Libra Szofver Zrt. (Budapest, Karolina út 65, 1113)
  8. (22:8.) Műszaki Információs Rendszer fejlesztő
   1. (a.) Rudas és Karig Kft. (Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 5, 1024)
  9. (22:9.) Contact Center fejlesztője
   1. (a.) Invitech Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Edison u. 4.),
  10. (22:10.) gépjármű javítás esetén
   1. (a.) karosszéria javítás esetén: Car-Refinish Kft. (5600 Békéscsaba, Szegfű utca 98.),
   2. (b.) szélvédő javítás esetén: Zöld-Vonal Autóüveg Bt. (5600 Békéscsaba, Josika utca 18.)
 18. (23.) A Társasággal szerződéses jogviszonyban álló Generali Providencia Biztosító Zrt. (székhely: 1066 Bp. Teréz Krt. 42-44.) a hatályos biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény alapján adatkezelőnek minősül. A biztosító a szolgáltatói tevékenység kapcsán bekövetkezett káresemények kapcsán a személyes adatok továbbításának címzettje lesz.

2. A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos leggyakoribb adatkezelések

2.1. Az adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Kezelt adatok kategóriái

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő

Adatok forrása

Felhasználók adatainak a rögzítése, felhasználása tárolása, továbbítása, közszolgáltatási, mellékszolgáltatási valamint egyéb, a víziközmű-szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szerződések megkötése, módosítása érdekében Természetes személy esetén: neve, anyja neve, születési neve, születési helye és ideje, lakcíme, e-mail címe, levelezési címe, telefonszáma, felhasználó azonosítója. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma), levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma, felhasználó azonosítója. Felhasználó önkéntes hozzájárulása: GDPR 6. cikk. (1.) a); Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél: GDPR 6. cikk. (1.) b); Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk. (1.) c); Vksztv. 51.§ (3) bek. A szerződés megszűnését követő elévülési ideig: 5 év Közvetlenül a Felhasználó
Felhasználók adatainak a rögzítése, felhasználása tárolása, továbbítása, közszolgáltatási, mellékszolgáltatási valamint egyéb a víziközmű-szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szerződéseknél, a Felhasználókkal történő kapcsolattartás érdekében Természetes személy esetén: neve, lakcíme, e-mail címe, levelezési címe, telefonszáma. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: elnevezése, székhelye, levelezési címe, e-mail címe, telefonszáma. Felhasználó önkéntes hozzájárulása: GDPR 6. cikk. (1.) a) Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél: GDPR 6. cikk. (1.) b); Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk. (1.) c), Vksztv. 51.§ (3) bek, A szerződés megszűnését követő elévülési ideig: 5 év. Közvetlenül a Felhasználó
Felhasználó változás igazolásához szükséges adatok kezelése A korábbi Felhasználó neve, születési helye, ideje, anyja neve, telefonszáma, e-mail címe, új Felhasználó neve, születési helye, ideje, anyja neve, telefonszáma, e-mail címe. A változás bizonyításához szükséges dokumentum, pl.: adásvételi szerződés, hagyatéki végzés másolata. Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk. (1.) c); Korm.rendelet 60.§ (3). A szerződés megszűnését követő elévülési ideig: 5 év. Korábbi és az új Felhasználó
Érintett adatainak rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése a víziközmű hálózatba történő bekötésre irányuló igénybejelentéssel kapcsolatosan Természetes személy esetén neve, születési neve, lakcíme, levelezési/értesítési címe, születési helye és ideje, telefonszáma, ingatlantulajdonos neve, amennyiben nem egyezik az igénylővel; Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma), telefonszáma, képviseletében eljáró személy neve. Érintett önkéntes hozzájárulása: GDPR 6. cikk. (1.) a); Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél: GDPR 6. cikk. (1.) b); Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk. (1.) c), Korm. rendelet 55. § (1) bek., Vksztv. 55.§(1). Igény elfogadása esetén a létrejött szerződés megszűnését követő elévülési ideig: 5 év; igény elutasítása esetén az elutasítás közlésétől számított elévülési ideig: 5 év. Közvetlenül az Érintett
Felhasználók által előterjesztett panaszok kezelése érdekében a Felhasználó adatainak rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése és továbbítása, jegyzőkönyv készítése Név, lakcím, felhasználási hely címe, panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, felhasználó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk. (1.) c)., Korm. rendelet 89/C. § (5) bek, az Fgytv. 17/B. § (3) bek.. Jegyzőkönyv és válasz keletkezését követő 5 év, hanganyag esetén annak keletkezését követő 5 év. Közvetlenül a Felhasználó
Felhasználókkal megkötött szerződésekhez kapcsolódóan a számlázási tevékenység támogatása céljából történő, így különösen méréshez, leolvasáshoz kapcsolódó, adatok rögzítése, felhasználása tárolása. Felhasználási hely szerinti fogyasztási adatok, Felhasználó azonosító száma, Felhasználó neve, értesítési címe. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél GDPR 6. cikk. (1.) b); A szerződés megszűnését követő elévülési ideig: 5 év. Közvetlenül a Felhasználó
Védendő Felhasználókat megillető kedvezmény biztosítása érdekében a védendő felhasználókról nyilvántartás vezetése céljából az érintett adatainak a rögzítése, felhasználása és tárolása. Védendő felhasználó neve, születési neve, lakóhelye, anyja neve, születési helye és ideje, felhasználási hely azonosító, felhasználási hely címe. Különleges adatok: egészségügyi adatok és azzal kapcsolatos orvosi igazolások. Gyermekek adatai: neve, anyja neve, lakcíme, születési helye és ideje. Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk. (1.) c), Vksztv. 61/A. §, Korm.rendelet 88/A-99D §. A jogosultság megszűnését követő 5 évig. Közvetlenül az Érintett
Védendő Felhasználói státusz igazolására átadott iratok, és azon szereplő adatok megőrzése, felhasználása és tárolása. Védendő felhasználó neve, születési neve, lakóhelye, anyja neve, születési helye és ideje, felhasználási hely azonosítója, felhasználási hely címe, igazgatási szerv által kitöltött igazolás. Különleges adatok: egészségügyi adatok és azzal kapcsolatos orvosi igazolások. Gyermekek adatai: neve, anyja neve, lakcíme, születési helye és ideje. Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk. (1.) c), Vksztv. 61/A. §, Korm.rendelet 88/A-99D §. A jogosultság megszűnését követő 5 évig. Közvetlenül az Felhasználó
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (3) bekezdése szerinti talajterhelési díj megállításához adatok megőrzése, felhasználása és továbbítása az önkormányzatok felé. Név, cím, felhasználási hely azonosító, éves vízfogyasztás mennyisége, vevő fizető kód. Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk. (1.) c), A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (3) bek. Az irat tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő. Közvetlenül a Felhasználó
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos adatok rögzítése, felhasználása, tárolása. Név, lakcím, az elszállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége. Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk. (1.) c), a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 44/C. (2) g) pont, az illetékes önkormányzat rendelete valamint 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint. A közszolgáltatási szerződés megszűnését követő elévülési ideig: 5 év. Közvetlenül az Érintett
Szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezéséhez szükséges hozzájárulások és adatok rögzítése, továbbítása a hatóság felé. Tulajdonos és Földhasználó neve, adószáma, lakcíme. Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk. (1.) c); a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés. Az engedély érvényességi idejéig. Közvetlenül a Tulajdonos, más adatkezelő (földhasználó)
Tulajdoni lap lekérése, illetve az azon szereplő adatokba betekintés, az adatok rögzítése, felhasználása, tárolása, törlése az alábbi célokból: a Felhasználó személyének megállapítása érdekében, illetve Felhasználói panaszok kezelése céljából, valamint szennyvíziszap/komposzt mezőgazdasági felhasználása céljából a tulajdonos, ill. egyéb jogosultak személyének megállapítása érdekében, továbbá víziközmű fejlesztéshez és engedélyezési eljárások lefolytatása érdekében. Név, lakcím, születési év, anyja neve. Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk. (1.) c);,Vksztv., Vhr. Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk. (1.) f). Az alapszerződés megszűnését követő 5 évig. Közvetlenül az Érintett
Felhasználók terv engedélyeztetéséhez kapcsolódó adatkezelés. Tervező neve, e-közmű azonosító száma, Felhasználó neve, címe, illetve munkavállaló neve, azonosító száma. Az Érintett önkéntes hozzájárulás: GDPR 6. cikk. (1.) a); Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél: GDPR 6. cikk. (1.) b); Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk. (1.) f). A tervek megőrzési ideéig. Közvetlenül a Felhasználó
Felhasználók korlátozásával, ellenőrzéssel kapcsolatos adatlapok és adatok kezelése. Név, felhasználási hely, felhasználó azonosító száma. Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk. (1.) f). A szerződés megszűnését követő elévülési ideig (5 év). Közvetlenül a Felhasználó
Felhasználók vízmérőóra cseréjének teljesítése érdekében az Felhasználó személyes adatainak felhasználása, tárolása, továbbítása. Név, lakcím, telefonszám, felhasználási hely kódja, felszerelt/leszerelt fogyasztásmérő gyári száma, felszerelt/leszerelt jogi zár száma. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél: GDPR 6. cikk. (1.) b); Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk. (1.) c), Korm. rendelet 64.§ (7); Érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk. (1.) a)., Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk. (1.) f). A szerződés megszűnését követő elévülési ideig: 5 év. Közvetlenül a Felhasználó
Felhasználó ivóvíz fogyasztási adatainak a kezelése, továbbítása a szennyvízszolgáltatás számlázási tevékenységhez kapcsolódóan. Természetes személy esetén: Felhasználó neve, lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: képviselőjének neve és adatai (lakcíme, anyja neve) és fogyasztási adatai, a felhasználás idényes/állandó valamint lakossági/közületi jellege. Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk. (1.) f). A szerződés megszűnését követő elévülési ideig: 5 év. Közvetlenül a Felhasználó
Havária valamint a vízminőséget veszélyeztető rendkívüli eseményekhez kapcsolódó adatok rögzítése, felhasználása, tárolása. Név, cím, telefonszám. Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk. (1.) f). A havaria esemény bekövetkeztétől számított 5 év. Közvetlenül a Felhasználó
Polgári jogi jogviszonyból eredő igények érvényesítése, igénnyel szembeni védekezés érdekében az elévülési időn belül az adatok, nyilatkozatok, tárolása, felhasználása, törlése (teljes körű adat és dokumentum megőrzés). Természetes személy esetén: a Felhasználó neve, lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje, adószáma, felhasznált víz mennyisége, számlák összege, felhasználási helye, hangfelvétel amennyiben van. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: képviselőjének neve és adatai (lakcíme, anyja neve) felhasználói azonosítószáma, felhasznált víz mennyisége, számlák összege, felhasználási helye, hangfelvétel amennyiben van. Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk. (1.) f). A szerződésből eredő igény elévülési idejéig. Közvetlenül a Felhasználó
Víziközmű-szolgáltatás jogszerű feltételeinek megteremtése céljából adatok kezelése számlázási tevékenységhez kapcsolódóan, és adatok kezelése és továbbítása az Önkormányzatnak Felhasználó neve, lakcíme, levelezési/értesítési címe, felhasználási hely címe Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk. (1.) f). A víziközmű-szolgáltatás feltételeinek jogszerűvé válásától számított elévülési ideig. Közvetlenül a Felhasználó

2.2. A Felhasználók személyes adataihoz történő hozzáférés

 1. (24.) A Felhasználók személyes adataihoz a Társaság részéről kizárólag a Társaság arra feljogosított munkavállalói férnek hozzá, akik az adott ügyre nézve hatáskörrel rendelkeznek. A víziközmű-szolgáltatás ellátása céljából, a felhasználókkal kötött közszolgáltatási szerződés teljesítése végett a felhasználók személyes adatkezelése a Társaságnál az alábbi elektronikus dokumentumkezelő rendszerekben történik: Libra rendszer, Opál dokumentumkezelő rendszer, Műszaki Információs Rendszer. (A további rendszerekben való személyes adatkezelést önkéntes hozzájárulás alapján végezzük, melyek részletei a jelen tájékoztató további pontjaiban kerülnek részletezésre). A dokumentumkezelő rendszerekhez a munkavállaló felhasználónév és jelszó megadásával férhet hozzá, mely a feladatellátáshoz nélkülözhetetlenül, de hatáskörhöz rendelt jogosultsági rendszer alapján biztosított. Ezen túl, az Adatkezelő az alkalmazott nyilvántartási rendszerek felépítésénél gondoskodik arról, hogy a tárolt, kezelt adatokat csak azon adatkezelést végző munkavállalók és egyéb, a Társaság érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükség van.
 2. (25.) Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az ALFÖLDVÍZ Zrt-től, továbbá amennyiben a közszolgáltatási szerződés teljesítése során tudomására jut, hogy a Társaság nem pontos adattal rendelkezik, úgy kérheti az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését is.

3. A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos egyéb adatkezelések

3.1. Követeléskezeléssel, kintlévőséggel kapcsolatos adatkezelések

 1. (26.) Az ALFÖLDVÍZ Zrt. közszolgáltatási tevékenysége során a hátralékok, kintlévőségek kapcsán személyes adatkezelést folytat, melynek célja a szerződéses jogviszonyból származó kötelezettségek érvényesítése, a Felhasználók által felhalmozott követelések behajtása.
 2. (27.) Abban az esetben, amikor az ingatlan használója (jellemzően az ingatlan bérlője) egy adott felhasználási helyen hátralékot halmoz fel, a fizetési felszólító levelek postázásával egyidejűleg, a tartozás felhalmozásának tényéről és a hátralék összegéről - a követelés behajtása érdekében – tájékoztatjuk az ingatlan tulajdonosát a Vksztv. 2.§ 6. pontja, valamint a Vksztv. 47.§ (1) bekezdése szerint, kötelezően alkalmazandó Üzletszabályzatunkban rögzítettek alapján.
 3. (28.) A követeléskezelés során kezelt adatok köre a Felhasználó vagy meghatalmazottja neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja, telefonszáma, hátralék összege.
 4. (29.) A követelés-beszedési eljárás megindításához szükséges adatokat a Credit Control Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 110.) részére adjuk át, aki a követelés behajtására a Társasággal fennálló szerződéses jogviszony alapján jár el.
 5. (30.) A hátralék behajtásnak sikertelensége esetén, az ingatlan használójával szemben fizetési meghagyásos eljárást (jogi eljárást) kezdeményezünk.
 6. (31.) A jogi eljárás megindításához a szükséges személyes adatokat a követeléskezelésben eljáró, a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló ügyvéd részére átadjuk. Amennyiben a jogi eljárás nem vezet eredményre, szükség esetén a követelést végrehajtás útján érvényesítjük, így a Felhasználónak – az eljárás lefolytatásához szükséges - személyes adatai a területileg illetékes bírósági végrehajtó részére kerülnek átadásra.
 7. (32.) Ingatlan árverési vételét megelőzően az árverést lefolytató végrehajtó megkeresésére jogos érdekből a felhasználási hely adatai és az azt terhelő tartozás adatai kerülnek átadásra személyes adat átadása nélkül.
 8. (33.) Árverésen szerzett ingatlan esetén, az ingatlan új tulajdonosa részére az Korm.rendelet alapján a közszolgáltatási szerződés létrehozása céljából a felhasználási helyen felhalmozott hátralék összege kiadásra kerülhet, konkrét személyes adat kiadása nélkül.
 9. (34.) Követeléskezeléssel kapcsolatos adatokat a közszolgáltatási szerződésre irányadó kötelező őrzési ideig kezeljük.
 10. (35.) Személyes adatok kezeléséről – az, akinek jogát vagy jogos érdekét érinti – a Társaságtól bármikor tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti adatainak helyesbítését. Jogellenes adatkezelés esetén kérheti a személyes adatának törlését, továbbá ha a törlés sértené jogainak érvényesítését, kérheti személyes adatainak zárolását is. Amennyiben a követeléskezelés során kezelt személyes adatait más célra is felhasználásra kerülne, úgy tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

3.2. Ügyfél-elégedettség felmérése során kezelt személyes adatok

 1. (36.) A Vksztv. 5. § (2) bekezdésében, a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) FVFO_2018/1057-1 ügyiratszámú határozatában, valamint ezen határozathoz tartozó felhasználói elégedettségi felmérési szabályzatban foglaltaknak való megfelelés miatt a víziközmű-szolgáltatóknak kötelező ügyfél elégedettség mérést elvégeztetni független közvélemény-kutató szervezettel.
 2. (37.) A felmérés célja a víziközmű-szolgáltatás minőségének javítása, az adatkezelés jogalapja a felmérésben részt vevő Felhasználók önkéntes hozzájárulása. Az adatok a Felhasználó hozzájárulásának megadásától számított egy évig kerülnek kezelésre.
 3. (38.) A kezelt adatok köre: a Felhasználónak az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nél intézett ügy típusa (pl.: Felhasználó változás, számlázással, ill. hátralékkal kapcsolatos ügyintézés, stb.), a Felhasználó neve, címe és telefonszáma.
 4. (39.) A felmérés az alábbi három, egymástól elkülönült módszerből áll:
  1. (39:1.) alapfelmérésből,
  2. (39:2.) kiegészítő felmérésből valamint
  3. (39:3.) azonnali felmérésből.
 5. (40.) Az alapfelmérésben a Társaság által megbízott M.Á.S.T. Kft. (székhely: 2370 Dabas, Kossuth László u. 2.), míg a kiegészítő felmérésben a Kutatópont Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 18. 3. em.) mint független közvélemény-kutató szervezetek járnak el.
 6. (41.) A szabályzatban rögzített szempontrendszer alapján megadott Felhasználók cím adatait Társaságunk átadja a M.Á.S.T. Kft. részére, amely ez alapján beszerzi a felmérésben részt vevők hozzájáruló nyilatkozatát és lefolytatja az alapfelmérést.
 7. (42.) A kiegészítő felméréshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat a Társaság szerzi be a személyes ügyfélszolgálati irodákban. A kiegészítő felméréshez a Felhasználók a telefonos Call Centeren is egyértelműen kifejezhetik hozzájárulásukat, hogy ezen felmérésben részt kívánnak venni. A beszerzett hozzájáruló nyilatkozatokról elektronikus úton a Társaság adatot szolgáltat a Kutatópont Kft-nek, aki ez alapján - az ahhoz hozzájárult Felhasználókat - megkeresi, és elvégzi a kiegészítő felmérést.
 8. (43.) Azonnali felmérést a Társaság végzi, amely lehet telefonos, személyes és online és ennek eredményét adjuk át a Kutatópont Kft.-nek.
 9. (44.) A víziközmű-szolgáltatóknak a kötelezően alkalmazandó szabályzatában rögzítettek szerint kell eljárniuk. Az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nél az online és a telefonos adatkezelések kapcsán kizárólag a belső, informatikai biztonsági szabályzatunkban rögzített eljárás szerint illetékes munkavállalók férnek hozzá a hangadatokhoz. A kiegészítő felméréshez szükséges papír alapú hozzájáruló nyilatkozatot az ügyfélszolgálat illetékes munkatársa kezeli külön erre kialakított elzárt helyen.
 10. (45.) Az ügyfél elégedettség felmérés során a Felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek a Társaságtól a megadott személyes adataik kezeléséről. Az eljárás bármely szakaszában hozzájárulásukat visszavonhatják, azonban ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kérhetik személyes adataik helyesbítését, adatairól bármikor másolatot kérhetnek, valamint bármikor kérhetik a megadott személyes adataiknak törlését is, illetve ha a törlés sértené az esetlegesen folyamatban lévő jogérvényesítését, kérhetik adataiknak zárolását. Tiltakozhatnak személyes adataiknak kezelése ellen, ha az elégedettség felméréshez megadott adataiknak más célra való felhasználása is felmerülne.

3.3. Az e-ügyfélszolgálat (online ügyfélszolgálat) használatával kapcsolatos adatkezelés

 1. (46.) Az ALFÖLDVÍZ Zrt-nél a Társaság web oldaláról (www.alfoldviz.hu) elérhető elektronikus ügyfélszolgálat (e-ügyfélszolgálat vagy online ügyfélszolgálat) működik.
 2. (47.) Az e-ügyfélszolgálat használata során az Fgyvtv. továbbá az Infotörvény rendelkezései az irányadóak.
 3. (48.) Az e-ügyfélszolgálat alkalmazására az Fgyvtv. 17/B § (3) bekezdésében rögzítettek szerint, kifejezett hozzájárulás alapján, a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézés céljából kerül sor. Az e-ügyfélszolgálat használta lehetőség, amely során a megadott személyes adatok kezeléséhez a felhasználó önkéntesen járul hozzá.
 4. (49.) Kezelt adatok köre: A regisztrációval a Felhasználó létrehozza a felhasználói profilt, melyhez meg kell adnia a nevét, e-mail címét, jelszavát, továbbá opcionális - hozzájárulás szerint – a címet és a telefonszámot. A felhasználói profil létrehozása után kezeljük a felhasználó azonosítót illetve a felhasználási hely azonosítót. A regisztrációkor megadott jelszó kizárólag a Felhasználó előtt ismert, azt a Társaság nem ismeri meg.
 5. (50.) A Felhasználó a regisztrációt megelőzően, az e-ügyfélszolgálat használatához szükséges regisztráció során, kifejezett hozzájárulását adja az erre irányuló jelölő négyzet „kipipálásával”. Ezzel egyidejűleg elfogadja és tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat, továbbá kijelenti, hogy megismerte a Társaság adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát.
 6. (51.) Az e-ügyfélszolgálat a Társaság web oldalán, a nap 24 órájában üzemel. Az e-ügyfélszolgálat használatakor a Felhasználó által megadott személyes adatokat a Társaság ügyfélszolgálatának erre feljogosított munkavállalói kezelik, kizárólag az e-ügyfélszolgálat alkalmazhatósága és ezáltal az ügy elintézésének céljából.
 7. (52.) Az e-ügyfélszolgálat működtetéséhez az ALFÖLDVÍZ Zrt. az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
  1. (a.) Nexum Magyarország Kft.-t (székhely: 6726 Szeged, Temesvári körút 15.) valamint a
  2. (b.) Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.-t (székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 31.)
 8. (53.) A Felhasználó e-ügyfélszolgálati regisztráció során megadott személyes adatait egészen addig kezeli a Társaság, amíg az e-ügyfélszolgálati regisztrációját fenntartja, azaz az adatkezelés ez esetben az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart, így az e-ügyfélszolgálathoz megadott személyes adatait is ezen időpontig tároljuk.
 9. (54.) Az e-ügyfélszolgálat használata során szükséges személyes adatokhoz a Társaság részéről kizárólag belső szabályzatban rögzített eljárás szerint biztosított jogosultsággal rendelkező személyek férnek hozzá. Az e-ügyfélszolgálat használata során alkalmazandó személyes adatok biztonságos kezelése érdekében azok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, a személyes adatok kezelése során azokhoz csak az arra jogosultsággal rendelkező munkavállaló fér hozzá.
 10. (55.) Tájékoztatjuk, hogy azon Érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét az e-ügyfélszolgálat használata érinti, másolatot kérhetnek a Társaság által kezelt személyes adataikról, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban bármikor kérhetik az e-ügyfélszolgálat használatához megadott személyes adataiknak törlését is. A törlés az e-ügyfélszolgálat használatának megszűnésével jár. Az Érintett az adatkezelés bármely időpontjában hozzájárulását visszavonhatja, azonban a visszavonás – hasonlóan a törléshez – a regisztráció megszűnésével jár, és nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét az e-ügyfélszolgálat használata érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot ALFÖLDVÍZ Zrt. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
 11. (56.) Tájékoztatjuk továbbá, hogy az e-ügyfélszolgálat kapcsán a személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az ALFÖLDVÍZ Zrt.-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését is.

3.4. Hírlevél és közérdekű tájékoztató levél valamint számla elkészülésével kapcsolatban, és a lejárt határidejű számlákról küldött tájékoztató e-mailek adatkezelése

 1. (57.) A Felhasználók a Társaság web oldalán (www.alfoldviz.hu) a közszolgáltatással kapcsolatos alábbi elektronikus szolgáltatásokat is igénybe vehetik:
  1. (57:1.) hírlevélre, közérdekű tájékoztató levélre való feliratkozás,
  2. (57:2.) számla elkészüléséről szóló tájékoztató e-mail kérése,
  3. (57:3.) a lejárt határidejű számlákról szóló tájékoztató e-mail küldése.
 2. (58.) A szolgáltatások igénybevételére önkéntes hozzájárulás alapján kerül sor, melynek célja a közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó ügyintézés, a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos információk megküldése, a számlák aktuális állapotáról, továbbá a hírlevél és a közérdekű tájékoztató levél esetében még a naprakész, aktuális információkról való értesülés.
 3. (59.) Ezen szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció szükséges. Az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásukat külön erre a célra feltüntetett jelölő négyzet „kipipálásával” adják meg. Ezzel egyidejűleg elfogadják és tudomásul veszik a jelen tájékoztatóban foglaltakat, továbbá kijelentik, hogy megismerték a Társaság adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát.
 4. (60.) A kezelt adatok köre: a regisztrációhoz szükséges megadni a Felhasználó nevét, e-mail címét, jelszavát továbbá opcionális a cím és a telefonszám megadása. A felhasználói profil létrehozása után szükséges a Felhasználó felhasználási hely azonosítójának megadása. A regisztrációkor megadott jelszó kizárólag a Felhasználó előtt ismert, azt a Társaság nem ismeri meg.
 5. (61.) Mindhárom szolgáltatás egymástól függetlenül is igénybe vehető a megfelelő ikon bejelölésével.
 6. (62.) A szolgáltatások alkalmazására az Fgyvtv., továbbá az Infotörvény rendelkezései az irányadóak.
 7. (63.) A szolgáltatások a Társaság web oldalán, a nap 24 órájában üzemelnek. Használatakor a Felhasználók a megadott személyes adataikat a Társaság ügyfélszolgálatának erre feljogosított munkavállalói kezelik.
 8. (64.) A hírlevelet, a közérdekű tájékoztató levelet, a számla elkészüléséről szóló e-mailt, valamint a lejárt határidejű számlákról szóló tájékoztató e-mailt az erre való feliratkozás során megadott e-mail címre küldjük, amely az adatok módosítása menüpontban bármikor megváltoztatható.
 9. (65.) A szolgáltatások működtetéséhez az ALFÖLDVÍZ Zrt. az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
  1. (a.) a Nexum Magyarország Kft.-t (székhely: 6726 Szeged, Temesvári körút 15.) valamint
  2. (b.) a Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft.-t (székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 31.).
 10. (66.) Az adatkezelés időtartama mindhárom szolgáltatás esetén az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart. A szolgáltatásokról a beállítások menüpontban bármikor, minden további kötelezettség nélkül leiratkozhat, illetve a későbbiekben azt újra igénybe veheti.
 11. (67.) A megadott személyes adatokhoz a Társaság részéről kizárólag az arra feljogosított (jogosultsággal rendelkező) személyek férnek hozzá. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében azok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, a személyes adatok kezelése során azokhoz csak az arra jogosultsággal rendelkező munkavállaló fér hozzá.
 12. (68.) Tájékoztatjuk, hogy azon Érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét ezen szolgáltatások bármelyike érinti, másolatot kérhetnek a Társaság által kezelt személyes adataikról, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban bármikor kérhetik az ehhez megadott regisztrációjuk törlését is. A törlés a szolgáltatás igénybevételének megszűnésével jár. Ha valamely szolgáltatáshoz adott hozzájárulását visszavonja (például leiratkozik a hírlevélről), akkor a visszavonás csak ezen szolgáltatásra fog vonatkozni. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a szolgáltatás igénybevétele érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az ALFÖLDVÍZ Zrt. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
 13. (69.) Tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Társaságtól. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve jogainak érvényesítése esetén – ha a törlés sértené az esetleges igényérvényesítését - azok zárolását is.

3.5. A Contact Center alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés

 1. (70.) Az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nél az ügyfélszolgálatra valamint a területi divíziókhoz a Felhasználók számára közzétett, közismert hívható telefonszámokra (Contact Center, továbbiakban: Call Center) érkező és kimenő telefonhívás rögzítésre kerül.
 2. (71.) A hangfelvétel jogalapja az Fgyvtv., a Vksztv. valamint a Korm.rendeletnek való megfelelés, célja a telefonon bejelentett ügyfélszolgálat illetve a területi divízió hatáskörébe tartozó műszaki üggyel kapcsolatos panasz reprodukálhatósága. A kezelt személyes adatok köre a Felhasználó hangja.
 3. (72.) A telefonos hangrögzítésre az Fgyvtv. 17/B § (3) bekezdésében rögzítettek szerint, kifejezett hozzájárulás alapján, a közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó ügyintézés céljából kerül sor. A telefonbeszélgetés és a hangrögzítés megkezdése előtt a Felhasználó tájékoztatást kap, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül, így ha ennek tudatában a Felhasználó a beszélgetést lefolytatja, a hozzájárulás megadottnak tekintendő.
 4. (73.) A Call Center alkalmazása során a Társaság az Invitech Zrt.-t (székhely: 2040 Budaörs, Edison u. 4.) mint adatfeldolgozót veszi igénybe, aki a rendszert üzemelteti.
 5. (74.) A Call Center az ALFÖLDVÍZ Zrt. kezelésében van, mely hanganyagához való hozzáférésre kizárólag a Társaság erre feljogosított munkavállalói, a Társaság adatvédelmi- és adatbiztonsági szabályzata alapján jogosultak, a következők szerint: Az ügyfélszolgálat hatáskörébe tartozó hanganyagokat az ügyfélszolgálati osztály kezeli. A kezelésre az ügyfélszolgálati osztályvezető vagy az ügyfélszolgálati osztályvezető-helyettes köteles, illetve jogosult. Műszaki ügyintézéssel, hibabejelentéssel kapcsolatos, a területi divízió hatáskörébe tartozó hanganyagokat az illetékes területi divízió kezeli, a kezelésre a divízióvezető és általa ezen feladat ellátására kijelölt helyettese jogosult.
 6. (75.) Minden egyes hívás egyedi azonosító számmal kerül rögzítésre, amely egyedi azonosító szám a telefonhívás elején ismertetésre kerül. A felhasználó a vele folytatott telefonbeszélgetésnek - az egyedi hívás azonosító ismertetését és személyazonosságának igazolását követően - visszahallgatását a Felhasználó díjmentesen, a felvételt követő 5 éven belül bármikor kérheti, továbbá hangfelvételenként egy alkalommal a hangfelvételről másolatot kérhet. A Felhasználó igénye szerint a másolatot elektronikus úton küldi meg a Társaság.
 7. (76.) A Felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek a hanganyagok kezeléséről, valamint a hangfelvétel törlésének kivételével tiltakozhatnak a hanganyagok kezelésével kapcsolatban, azaz hogy a felvétel más célra ne kerüljön felhasználásra, továbbá kérhetik az adatkezelés korlátozását. A hanganyagokat Társaság öt évig köteles megőrizni a fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó rendelkezése alapján.

3.6. Különleges személyes adatokat tartalmazó iratokra vonatkozó adatkezelés

 1. (77.) A Társasághoz beérkező, a Felhasználók által megküldött különleges személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a Társaság, egy vagy több konkrét célra vonatkozó Felhasználó által tett kifejezett, írásbeli hozzájárulás nélkül - a GDPR II. fejezet, 9. cikk (1) bekezdés alapján - nem kezel. Ilyen különleges személyes adat jellemzően egészségi állapotra vonatkozó iratok, dokumentumok (mint például zárójelentések, orvosi leletek, egészségi állapotra utaló fényképek).
 2. (78.) A hatályos iratkezelési szabályzatunk alapján a Társasághoz eredetben, papír alapon beérkező ilyen jellegű dokumentumokat – érkeztetés, iktatás nélkül - postafordultával visszaküldjük a feladónak. Ha a különleges adatokat tartalmazó iratok másolati példányban érkeznek (azaz nem eredetiek), azokat zárt borítékba helyezzük és a Felhasználó leveléhez irattározzuk, azok a dokumentumkezelő rendszerbe érkeztetésre nem kerülnek. Az elektronikusan beküldött ilyen tartalmú iratokat töröljük, melyről írásban értesítjük az érintett Felhasználót.
 3. (79.) Ezen eljárást kizárólag a különleges adatok kezelése esetén alkalmazzuk, ami a levél tárgya szerinti kérés, kérelem elbírását természetesen nem érinti. Jellemzően ilyen jellegű kérelmek a Társasághoz részletfizetésre vagy fizetési haladék engedélyezésére vonatkozóan érkeznek.

3.7. A Társaság szolgáltatási tevékenységével összefüggő szerződéses jogviszony alapján kezelt személyes adatok

 1. (80.) A Társaság a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódóan, de nem a közszolgáltatási szerződés alapján, hanem egyéb szolgáltatási tevékenység ellátása végett (jellemzően laborszolgáltatás, a Társaság raktáráruházából történő vásárlás, vállalkozási munkák elvégzése, stb.) kapcsán partnerekkel (magánszemélyekkel, egyéni vállalkozókkal) szerződéses jogviszonyt hoz létre.
 2. (81.) Az adatkezelés célja a szerződéses kötelezettségek teljesítése, míg az adatkezelés jogalapja ez esetben a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítése.
 3. (82.) A kezelt adatok köre a szerződéses partner neve, e-mail címe, telefonszáma, postai címe, bankszámlaszáma, továbbá egyéni vállalkozó esetében nyilvántartási száma.
 4. (83.) A papír alapú szerződést a Társaság a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzata alapján kezeli. A szerződés érkeztetést (vagyis az elektronikus dokumentumkezelő rendszerbe való bekerülést) követően irattározásra kerül, ahhoz kizárólag munkakörénél fogva jogosult munkavállaló, indokolt esetben férhet hozzá. A dokumentumkezelő rendszerbe került szerződéshez a megfelelő jogosultság alapján kizárólag azon szervezeti egység illetékes munkavállalói felé kerülnek átadásra, akinek a munkavégzése folytán szükséges. Adattovábbítás a szerződéssel kapcsolatban szükség szerint az esetleges jogi eljárás megindítása esetén az eljárást lebonyolító jogi képviselő illetve szükség esetén bírósági végrehajtók felé történik.
 5. (84.) A szerződés teljesítéséhez megadott személyes adatokat a szerződés hatálya alatt végig, a szerződés megszűnését követően legfeljebb az adott szerződésre irányadó dokumentum őrzési idejéig kezeljük.
 6. (85.) A szerződés teljesítéséhez megadott személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, kérheti adatainak helyesbítését. Jogellenes adatkezelés esetén kérheti a személyes adatának törlését, továbbá ha a törlés sértené jogainak érvényesítését, kérheti személyes adatainak zárolását is. Amennyiben a Társaság az adott szerződés teljesítése során megismert személyes adatokat a meghatározottakon túl más célra is fel kívánja használna, úgy tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

3.8. A Társaság partnereivel megkötött szerződésekben megadott cégképviselők és kapcsolattartó személyek személyes adatainak kezelése

 1. (86.) A Társaság a partnerekkel kötött szerződések alapján (illetve adott esetben a szerződés alapját képező megrendelőkön) cégképviselők adatait és kapcsolattartók személyes adatait is kezeli.
 2. (87.) Az adatkezelés célja kapcsolattartók esetén a szerződés teljesítése miatti kapcsolattartás, cégképviselők esetén a szerződéses jogviszony létrehozása. Az adatkezelés jogalapja kapcsolattartók esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a szerződő felek jogos érdeke, míg cégképviselőknél GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) szerinti szerződéses jogviszonyból származó kötelezettség teljesítése.
 3. (88.) A kezelt adatok köre a cégképviselő esetében a neve és beosztása, míg kapcsolattartók esetében a neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe.
 4. (89.) A kapcsolattartók személyes adatainak kezelésére a szerződéses jogviszony alapján kezelt adatoknál leírtak az irányadóak, azaz a papír alapú szerződést, így a szerződésben rögzített kapcsolattartók adatait is a Társaság a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzata alapján, GDPR és az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A szerződés érkeztetését követően irattározásra kerül, melyhez kizárólag munkakörénél fogva jogosult munkavállaló, indokolt esetben férhet hozzá.
 5. (90.) A dokumentumkezelő rendszerbe került szerződéshez, megrendelőlapokhoz a megfelelő jogosultság alapján kizárólag azon szervezeti egység illetékes munkavállalói felé kerülnek átadásra, akinek a munkavégzése folytán szükséges.
 6. (91.) Adattovábbítás a szerződéssel kapcsolatban szükség szerint az esetleges jogi eljárás megindítása esetén az eljárást lebonyolító jogi képviselő illetve bírósági végrehajtók felé történik.
 7. (92.) A szerződés teljesítéséhez megadott adatokat a szerződés hatálya alatt végig, a szerződés megszűnését követően legfeljebb az adott szerződésre irányadó dokumentum őrzési idejéig kezeljük.
 8. (93.) Személyes adatok kezeléséről – az, akinek jogát vagy jogos érdekét érinti – a Társaságtól bármikor tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti a szerződésben rögzített adatinak helyesbítését. Jogellenes adatkezelés esetén kérheti a személyes adatának törlését, továbbá ha a törlés sértené jogainak érvényesítését, kérheti személyes adatainak zárolását is. Amennyiben a Társaság az adott szerződés teljesítése során megismert cégképviselői, kapcsolattartói személyes adatokat a meghatározottakon túl más célra is fel kívánja használna, úgy az akinek jogát vagy jogos érdekét érinti, az tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

3.9. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel (térfigyelő kamerarendszerrel) kapcsolatos adatkezelés

 1. (94.) Az ALFÖLDVÍZ Zrt. székhelyén (5600 Békéscsaba Dobozi út 5. szám) a parkoló részen, valamint a Társaság telephelyein térfigyelő kamerarendszer működik. A kamera rendszerrel ellátott területek és helyiségek külön piktogrammal és adatvédelmi tájékoztatóval vannak jelölve.
 2. (95.) Az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő kamerák részletezése a jelen tájékoztató mellékletét képezi. (1. számú melléklet).
 3. (96.) A kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban Szvtv.) rendelkezései, továbbá az Infotörvény rendelkezései az irányadóak.
 4. (97.) Az elektronikus megfigyelőrendszer az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében van, melyet az AlLFÖLDVÍZ Zrt. alkalmazottai (portaszolgálat, diszpécserszolgálat, vízműkezelő és csatornamű gépész) a kamerák élőképét a monitoron látják. A portaszolgálat helyettesítése esetén a Békés Pajzs Kft. (5600 Békéscsaba Munkás utca 22.), javítás és karbantartás esetén a Kulich Biztonságtechnika Kft. (5630 Békés Kossuth u. 23.). alkalmazottai jogosultak kezelni, illetve a kamerák élőképét láthatják a Társaságok között fennálló szerződéses jogviszony alapján.
 5. (98.) Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére, az emberi élet, a testi épség, technológiai folyamatok, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor, mely adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke.
 6. (99.) A kezelt személyes adatok köre elsődlegesen a természetes személy felhasználók arcképmása, továbbá Felhasználóra vonatkoztatható következtetés, így az adott Felhasználó magatartása, viselkedése.
 7. (100.) A jelen kamera rendszer működtetéséről szóló tájékoztató mind a Társaság székhelyén, mind pedig az egyes kamerarendszerrel ellátott telephelyen megtalálhatóak, azok bárki számára hozzáférhetőek.
 8. (101.) Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket az ALFÖLDVÍZ Zrt. székhelyén elhelyezkedő digitális rögzítő egységek tárolják.
 9. (102.) A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a digitális rögzítő egységeken tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.
 10. (103.) A felvételek megtekintésére a Társaság rendésze valamint a Társaság vezérigazgatója által esetileg kijelölt személy jogosult. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.
 11. (104.) Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.
 12. (105.) Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásra vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.
 13. (106.) Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését.
 14. (107.) Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az ALFÖLDVÍZ Zrt-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve - ha a törlés sértené a jogérvényesítését – kérhetik az adat zárolását is. Ezen kívül – az adat egyéb célra történő felhasználása esetén - tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

3.10. Beléptető rendszer és a belépő kártyák alkalmazása során kezelt személyes adatok

 1. (108.) Beléptető rendszer, vagyis a parkolóban sorompó és/vagy az épületben beléptető kapu működik az alábbi helyeken:
  1. (108:1.) a Társaság székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
  2. (108:2.) 4. számú Területi Divízió központ: 6800 Hódmezővásárhely Szántó Kovács János utca 64.
  3. (108:3.) 2. számú Területi Divízió központ: 5900 Orosháza Fürdő u. 1.
  4. (108:4.) Makói Üzemmérnökségi telephely: 6900 Makó Lonovics sugárút 22-24.
  5. (108:5.) 1. számú Divízió Központ: 5600 Békéscsaba Szabolcs u. 36. szám
  6. (108:6.) Békési Üzemmérnökségi telephely: 5630 Békés Táncsics utca 33. szám.
 2. (109.) A beléptető rendszer célja a vagyonvédelem, jogalapja a (GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti) jogos érdek.
 3. (110.) A Társasággal nem munkaviszonyban álló személyek, akik az előző pontban rögzített épületekbe alkalmi- vagy állandó belépésre jogosultak, az alábbi kártyák valamelyikével rendelkezhetnek:
  1. (110:1.) névre szóló vendégkártya,
  2. (110:2.) állandó vendégkártya,
  3. (110:3.) vendégkártya,
 4. (111.) A belépő rendszer alkalmazása során kezelt adatok:
  1. (111:1.) névre szóló vendégkártya esetén: a vendég neve és titulusa (jellemzően a Társaság igazgatósága vagy felügyelő bizottsági tagok esetén),
  2. (111:2.) állandó vendég belépő kártya esetén: a kártyán nem szerepel név, csak a belépés során jelenik meg a monitoron a név és a szolgáltató cégneve,
  3. (111:3.) vendégkártya esetén: a kártyán nem szerepel név, az csak a belépés során a monitoron jelenik meg. A kiadás során rögzíti a rendszerben a portás, hogy kinek a nevére és/vagy milyen cégnek kerül kiállításra.
 5. (112.) A Társaság a beléptető rendszer alkalmazása során a Békés Pajzs Kft.-t (5600 Békéscsaba Munkás utca 22.), mint adatfeldolgozót megbízási jogviszony keretében alkalmazza. A belépés során kezelt adatokat a vagyonvédelem okán a Békés Pajzs Kft. vagyonőre (munkavállalója) kezeli (azaz a monitoron látja a kezelt adatokat).
 6. (113.) A belépés során kezelt adatok kizárólag a Társaság vagyonvédelmi szabályzatában rögzített eljárásrend alapján ismerhetők meg az alábbi esetkörökben:
  1. (113:1.) jogsértések észlelése,
  2. (113:2.) az elkövető tettenérése,
  3. (113:3.) illetve e jogsértő cselekmény megelőzése, ha azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, a megismerési eljárás keretében egyedi bizottság alakul, melynek tagjai: a Társaság rendésze, egy fő felsővezető, akihez a jogsértésben érintett szervezeti egység tartozik, valamint az adott szervezeti egység vezetője, az adatvédelmi tisztviselő bevonásával.
 7. (114.) Adattovábbítás kizárólag bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, továbbá megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóságnak és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szervnek kerül átadásra.
 8. (115.) A felvételek az Informatikai osztály szervertermében vannak tárolva, hozzáférésre az informatikai osztály vezetője által erre kijelölt munkavállaló jogosult.
 9. (116.) A kártyákon lévő személyes adatokat (a legyártás előtt) a HR osztály, valamint az Informatikai osztály munkakörüknél fogva erre az osztályvezető által kijelölt munkavállalói kezelik. A kártyák legyártására Társaságunk a Draftpress Kft.-t (székhely: 2335 Taksony, Széchenyi u. 88/d.), mint adatfeldolgozót veszi igénybe. A belépőkártyák a belépésre való jogosultság megszűnése esetén haladéktalanul megsemmisítésre kerülnek, melyről jegyzőkönyv készül. A megsemmisítést az Informatikai osztály erre felhatalmazott munkavállalója és a rendész végzi az adatvédelmi tisztviselő bevonásával.
 10. (117.) Azon személyek, akiknek jogát vagy jogos érdekét érinti a beléptető rendszer és a belépőkártya használata, úgy ezek kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, továbbá a személyes adataiban történő változás esetén kérheti az adatok módosítását. A személyes adatokból kérheti másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a belépés adatainak törlését. Az adatkezelés ellen tiltakozhat, ha adatai más célból is felhasználásra kerülnének, továbbá – esetleges jogérvényesítéskor, ha a törlés sértené jogait - kérheti a belépő rendszer alkalmazása során a személyes adatainak zárolását, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban.

3.11. A káresemények kapcsán kezelt felhasználói adatok

 1. (118.) Jogszabályi kötelezettség alapján a Generali Providencia Biztosító Zrt.-vel (székhely: 1066 Bp. Teréz Krt. 42-44.) a Társaság tevékenységi köreit érintően, valamint a szolgáltatási tevékenység kapcsán a gépjárművek használatára vonatkozóan kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik.
 2. (119.) A szolgáltatási felelősségbiztosítás körében bekövetkező káreseményben érintett Felhasználó személyes adatait a Társaság megküldi a Foster Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 8.), mint az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel szerződéses jogviszonyban álló alkusz cég felé, aki azokat a Generali Providencia Biztosító Zrt. részére továbbítja.
 3. (120.) A munkavégzés során a Társaság gépjárműveivel kapcsolatban történt kár esetén a balesetben érintett személy alább részletezett, továbbá a gépjármű szükséges adatait kárbejelentő lapon rögzítjük, melyet karosszéria javítás esetén - a Társasággal e tárgyban szerződéses jogviszonyban álló - Car-Refinish Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Szegfű utca 98.), szélvédő sérülés esetén – szintén szerződéses partnerünknek - Zöld-Vonal Autóüveg Bt. (székhely: 5600 Békéscsaba, Josika utca 18.) részére továbbítunk. A javításhoz szükséges felmérést követően az érintett adatok a cégek részéről minden esetben a Generali Providencia Biztosító Zrt. részére kerülnek megküldésre.
 4. (121.) Az érintett személyes adatainak kezelésének célja a bekövetkezett káresemények során felmerült hibaelhárítási, javítási költségek megtérülése, a káresemények kapcsán felmerült személyes adatok kezelésének jogalapja a Vksztv. 19.§-a szerinti kötelező felelősségbiztosítással való rendelkezés, míg a gépjárművek használatára vonatkozóan a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit. törvény.)
 5. (122.) A kezelt adatok köre az Érintett neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje. Továbbá gépjármű sérülés esetén a gépjárművel kapcsolatos adatok.
 6. (123.) A Generali Providencia Biztosító Zrt. (székhely: 1066 Bp. Teréz Krt. 42-44.) a hatályos Bit. törvény alapján adatkezelőnek minősül. A biztosító a szolgáltatói tevékenység kapcsán bekövetkezett káresemények kapcsán a személyes adatok továbbításának címzettje lesz.
 7. (124.) Személyes adatok kezeléséről – az, akinek jogát vagy jogos érdekét érinti – a Társaságtól bármikor tájékoztatást kérhet. Amennyiben az ügyintézés már nem a Társaságnál történik, hanem az ügybe bevont további Társaságok valamelyikénél, úgy erről az érintett Társaságot értesítjük.
 8. (125.) Módosulás, változás, pontatlanság esetén kérheti adatinak helyesbítését. Jogellenes adatkezelés esetén kérheti a személyes adatának törlését, továbbá ha a törlés sértené jogainak érvényesítését, kérheti személyes adatainak zárolását is. Amennyiben a követeléskezelés során kezelt személyes adatait más célra is felhasználásra kerülne, úgy tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

3.12. A Társasághoz beküldött és önéletrajzokkal (pályázati anyagokkal) kapcsolatos adatkezelések

 1. (126.) A Társaság a meghirdetett egyes munkakörök betöltésére vonatkozóan megküldött pályázati anyagokban (így az önéletrajzban) megadott személyes adatokat is kezel.
 2. (127.) Az adatkezelés célja az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.
 3. (128.) Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
 4. (129.) A kezelt adatok köre a pályázati anyagban megadott személyes adatok, így a név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.
 5. (130.) Amennyiben nem a pályázó került kiválasztásra az adott munkakörre vonatkozóan, úgy az önéletrajzok szerinti személyes adatait haladéktalanul töröljük. Azonban ha a pályázó ehhez kifejezett hozzájárulását adja, a pályázattal kapcsolatos személyes adatait az ALFÖLDVÍZ Zrt-nél a pályázat benyújtásától számított két évig tovább kezeljük, betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel céljából. Kifejezett hozzájárulás a pályázó részéről írásban megadott, egyértelműen e célból való további adatkezelésre vonatkozó felhatalmazása jelenti.
 6. (131.) Tájékoztatjuk, hogy az önéletrajzok kezelése kapcsán a Társaság adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az önéletrajzban megadott személyes adatokat kizárólag a Társaság erre a feladatra felhatalmazott, kijelölt munkatársai kezelik. A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről az ALFÖLDVÍZ Zrt. kiemelten gondoskodik. Az elektronikus adatbázist felhasználónévvel és jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.
 7. (132.) A Pályázókat az önéletrajzban szereplő személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
  1. (132:1.) Az adatkezelés során bármikor kérheti az Önre vonatkozó adatokhoz való hozzáférését, a pályázati anyaggal és az önéletrajzzal kapcsolatos adatairól bármikor másolatot kérhet, valamint bármikor kérheti az önéletrajzzal megadott személyes adatainak törlését is. Továbbá kérheti, hogy az adatot az ALFÖLDVÍZ Zrt. – az adatkezelési határidőn túl - ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az ALFÖLDVÍZ Zrt-től. Amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy az ALFÖLDVÍZ Zrt a pályázati anyagban szereplő személyes adatait az adott munkakör betöltését követően is kezelje, úgy bármikor kérheti a pályázati anyagban megadott személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is, illetve kezelésének korlátozását. Továbbá – ha az adatokat hozzájárulás nélkül más célra is fel kívánnánk használni - tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

3.13. „VIZET MINDENKINEK!” 2019. évben meghirdetett rajzpályázathoz kapcsolódó személyes adatkezelés

 1. (133.) Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a 2019. évben meghirdetett „VIZET MINDENKINEK!” rajzpályázaton való részvétel okán a pályázó beazonosítása céljából kezeli az adatokat.
 2. (134.) Az adatkezelés jogalapja a pályázók önkéntes hozzájárulása. Azon pályázók, akik az alkotások beküldésekor a 16. életévüket még nem töltötték be, személyes adataik kezeléséhez törvényes képviselőjük hozzájárulása szükséges.
 3. (135.) A kezelt adatok köre: a pályázó gyermeknek a neve, anyja neve, lakcím, intézmény ahova jár, életkora, nevezési korosztály (óvodás vagy általános iskolás), a beküldött alkotás, míg a törvényes képviselőnek a neve, anyja neve, születési hely, idő, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe.
 4. (136.) A rajzpályázattal kapcsolatos adatokat 2019. december 31. napjáig kezeljük, ezt követően haladéktalanul töröljük. Az adatkezelési időszak alatt nyilatkozatát bármikor visszavonhatja, vagy azt módosíthatja, kérheti személyes adatainak törlését.
 5. (137.) Tájékoztatjuk, hogy a benyújtott alkotást/alkotásokat fotókon, cikkekben, elektronikus vagy nyomtatott sajtóban valamint egyéb audiovizuális anyagokban megjelenhetnek, azokat az ALFÖLDVÍZ Zrt. rendezvényein felhasználja. A beérkezett alkotások adatinak biztonságos tárolásáról és őrzéséről kiemelten gondoskodunk, a beküldött alkotásokkal kapcsolatban megadott személyes adatokat kizárólag a Társaság erre a feladatra felhatalmazott, kijelölt munkatársai kezelik.
 6. (138.) A rajzpályázaton résztvevőket a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:
  1. (138:1.) Az adatkezelés során bármikor kérheti az adatokhoz való hozzáférését, a pályázati anyaggal kapcsolatos adatairól bármikor másolatot kérhet, valamint bármikor kérheti a pályázati anyaggal megadott személyes adatainak törlését is. Továbbá kérheti, hogy az adatot AZ ALFÖLDVÍZ Zrt. – az adatkezelési határidőn túl - ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A rajzpályázat kapcsán, mind a gyermek, mind a törvényes képviselő személyes adatainak a kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az ALFÖLDVÍZ Zrt-től, továbbá bármikor kérheti a pályázati anyagban megadott személyes adataik helyesbítését.

4. Cookie-k (sütik) használata

 1. (139.) A Társaság web oldala (www.alfoldviz.hu) az alkalmazás során ún. cookie-kat, azaz sütiket használ. Cookie (magyarul HTTP-süti, vagy süti) egy olyan információkat hordozó csomag, amelyet a webszerver hoz létre, küld el a böngészőnek, és amelyet a böngésző minden, a szerver felé irányuló kérdésnél visszaküld. A cookie a böngésző segítségével egy elkülönített könyvtárban kerül tárolásra, általában szöveges formátumban. A cookie –kat ma már gyakorlatilag minden böngésző ismeri és kezeli.
 2. (140.) A cookie tetszőleges adatokat tárolhat, név – érték párok formájában. A cookie –hoz érvényességi idő rendelhető, vagyis lehetőség van arra, hogy a benne tárolt információ egy idő után érvénytelennek legyen nyilvánítva.
 3. (141.) A cookie –k arra szolgálnak, hogy a Felhasználó általi tevékenységek (pl.: belép, kattint, elfogad vagy elutasít valamilyen feltételt a Felhasználó, stb.) eredményét a webszerveren futó weboldal tárolni tudja, hogy azt később is felhasználhassa. Ez arra szolgál, hogy az adott webes felület (jelen esetben a Társaság honlapja, a www.alfoldviz.hu) „emlékezzen” arra, hogy az adott Felhasználó már járt ezen az oldalon. Ezen technológia alkalmazása az összes modern webes szolgáltatás alapja.
 4. (142.) A sütik használatának célja a honlap megfelelő működésének biztosítása, jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdésében rögzített rendelkezés.
 5. (143.) A cookie –ban tárolt információk szükségesek a weblap használatához, a kiegészítő plusz funkciók eléréséhez, illetve felhasználói hozzájárulás esetén statisztikai és „marketingcélokra” is használható. Marketing cél alatt a Társaságnál azt kell érteni, hogy az arra feliratkozott, online-ügyfélszolgálatot igénybe vevő Felhasználók részére közérdekű információkat tartalmazó hírlevelet küldünk.
 6. (144.) A web oldal megnyitásakor választanai lehet a cookie-k elfogadása vagy azok elutasítása között. Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie –k használatát, úgy a weboldalunk elérhető marad, de bizonyos szolgáltatásokhoz (pl.: online-ügyfélszolgálat) nem fog hozzáférni, tekintve, hogy valamennyi szolgáltatás eléréséhez a cookie használatának elfogadása szükséges.

4.2. Egyéb adatkezelések

 1. (145.) E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 2. (146.) A Társaságon kívüli szervtől, hatóságtól vagy a Felhasználóktól független más magánszemélytől érkező adatközlésre irányuló megkeresés abban az esetben teljesíthető, ha arra az adott Felhasználó kifejezetten írásban felhatalmazást ad a Társaság részére, továbbá ha az adat kiadása jogszabály alapján kötelező.
 3. (147.) A nyilatkozattételétől függetlenül teljesíteni kell az adatszolgáltatást az egyes ügyekben eljáró hatóságoktól, (pl.: nyomozóhatóságtól, bíróságtól, ügyészségtől, Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivataltól, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól vagy más közigazgatási szervektől) érkező megkereséseket. A Társaság a hatóságok részére a cél és az ok megjelölése alapján személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. Jogok, jogorvoslatok

 1. (148.) Ahogy az egyes célonkénti adatkezeléseknél arra már utaltunk, valamennyi adatkezelés esetében jogszabály alapján a Felhasználókat az alábbi jogok illetik meg:
  1. (148:1.) a tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
  2. (148:2.) helyesbítéshez való jog: helyesbítjük a személyes adatot, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll, vagy azt az adott Felhasználó vagy az általa meghatalmazott személy kéri.
  3. (148:3.) zárolás: zároljuk a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A személyes adatok zárolása alól kivételt képez a jogszabály szerinti kötelező adatkezelés.
  4. (148:4.) törléshez (elfeledtetéshez) való jog: a Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a felhasználó ezt kéri vagy a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlés lehetőségét a személyes adat kapcsán a törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, továbbá ha bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlést elrendelte.
  5. (148:5.) tiltakozás joga: tiltakozhat személyes adatának, azaz az adat további, előre meghatározott célból való kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
  6. (148:6.) adathordozhatósághoz való jog: kérheti, hogy a Társaság rendelkezésére bocsátott – adott Felhasználóra vonatkozó – a Társaság által kezelt személyes adatait tagolt, géppel olvasható formában megkapja, és azt továbbítsa más adatkezelő részére. Erre akkor van lehetősége, ha az adatkezelés önkéntes hozzájárulás alapján, közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik. Amennyiben ez technikailag adott – ezt esetenként vizsgálandó – kérhetik, hogy ezen személyes adataikat a Társaság közvetlenül küldje meg a másik adatkezelő részére.
  7. (148:7.) visszavonáshoz való jog: ha a személyes adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, úgy az érintett az adatkezelés bármely időpontjában hozzájárulását visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  8. (148:8.) sérelemdíj: jogellenes adatkezeléssel vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével okozott kárért az Érintett sérelemdíjat követelhet. Az Érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is, azonban az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
  9. (148:9.) adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: I. érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; II. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; III. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; IV. az Érintett tiltakozott az Adatkezelő közérdekű adatkezelésen, vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  10. (148:10.) automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, profilalkotás: Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: (I). az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; (II). meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy (III.) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 2. (149.) Jogorvoslatok:
  1. (149:1.) Az Érintett jogsértés esetén a Társaság vezérigazgatójához, vagy a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat ügyének kivizsgálása végett.
  2. (149:2.) Az Érintett jogorvoslatért fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 061/391-1400, Fax: 061/391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web oldal: www.naih.hu).
  3. (149:3.) Az Érintett eljárást kezdeményezhet az Adatkezelővel szemben a Gyulai Törvényszéken (cím: 5700 Gyula Béke sgt. 38., Postacím: 5701 Gyula, Pf.: 49.; telefonszám: +36-66/562-200; e-mail cím: birosag@gyulait.birosag.hu ) de az eljárás a felhasználó választása szerint megindítható a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken is.

6. Adatvédelmi tisztviselő

 1. (150.) A Társaság adatvédelmi tisztviselője:
  1. (a.) Dr. Bérces Katalin
  2. (b.) székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út. 5.
  3. (c.) levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
  4. (d.) telefon: 66/523-200
  5. (e.) e-mail: adatvedelem@alfoldviz.hu

7. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 1. (151.) név: Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  1. (a.) székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
  2. (b.) Cégjegyzékszám: 04 10 001580
  3. (c.) Adószám: 13100887-2-04
  4. (d.) képviseli: Nagy László vezérigazgató
  5. (d.) Bejegyző bíróság megnevezése: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
  6. (e.) telefon: 66/523-200
  7. (f.) e-mail cím: cegvezetes@alfoldviz.hu
  8. (g.) web oldal: www.alfoldviz.hu